Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

V javni obravnavi: Pravilnik o določitvi kriterijev za podelitev statusa NVO v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo

Objavljamo Pravilnik, ki je v javni obravnavi. V kolikor želite podati mnenja in predloge, lahko to storite do 4. 3. 2019 tukaj 

 

Na podlagi petega odstavka 6. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) izdaja minister za javno upravo

PRAVILNIK

o določitvi kriterijev za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju Ministrstva za javno upravo

 1. člen

(vsebina pravilnika)

Ta pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja nevladnih organizacij, transparentnosti in integritete v državi ter civilni družbi, razvoju informacijske družbe in razvoju kakovosti javne uprave ter boljše zakonodaje skladno s politikami in predpisi ministrstva, ki je pristojno za javno upravo ter na področju, za katerega ni pristojno nobeno drugo ministrstvo.

 1. člen

(kriteriji za izkazovanje pomembnejših dosežkov)

 • Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področjih iz prejšnjega člena tega pravilnika, če izpolnjuje najmanj pet od naslednjih kriterijev:
 • prispeva k razvoju področij iz prejšnjega člena tega pravilnika tako, da širi strokovna znanja z organiziranjem in izvajanjem posvetov, kongresov, seminarjev in drugih oblik strokovnih srečanj na nacionalni ali mednarodni ravni;
 • periodično izdaja ali objavlja strokovne članke ali strokovne publikacije, kot so strokovne objave na spletu, glasila, zborniki in druge stalne publikacije;
 • je prejela priznanja ali nagrade na lokalni, državni ali mednarodni ravni za delo na področjih iz prejšnjega člena tega pravilnika;
 • aktivno sodeluje z mednarodnimi strokovnimi organizacijami, ki izvajajo sorodne aktivnosti na področjih iz prejšnjega člena tega pravilnika;
 • je nosilec ali partner pri izvajanju projekta, ki se sofinancira iz sredstev Evropske unije ali mednarodnih sredstev;
 • prispeva k promociji in organiziranju prostovoljstva tako, da v svoje delo vključuje prostovoljce organizira dogodke, ki so namenjeni promociji prostovoljstva.
 • Izpolnjevanje kriterijev iz prve in druge alineje je obvezno.
 1. člen

(izkazovanje izpolnjevanja kriterijev)

Nevladna organizacija mora kriterije za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu izkazati v obliki poročila in programa iz prvega odstavka 11. člena Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21/18) ali z drugimi dokazili, ki izkazujejo izpolnjevanje posameznega kriterija po tem pravilniku.

 1. člen

(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

 

Rudi Medved

minister

 

Št. 007-105/2016/1

Ljubljana, dne 24. januarja 2019

EVA 2018-3130-0054