Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja

Datum začetka: 11/01/2015
Datum konca: 09/30/2019


Cilji projekta:

1. Okrepiti informiranost, organizacijsko, strokovno in zagovorniško uposabljenost NVO,

ki imajo potencial za naslavljanje lokalnih potreb in s tem prispevati k trajnostni NVO in njihovi večji vlogi pri izvajanju javnih storitev.

Pri čemer bomo:

 • identificirali NVO s potencialom za zadovoljevanje neustezno naslovljenih potreb v lokalnem okolju
 • ciljno informirali NVO z namenom identificiranja priložnosti za naslavljanje lokalnih potreb in izvajanje zagovorniških akcij
 • povečali organizacijsko, strokovno in zagovorniško usposobljenost NVO s potencialom

2. Prispevati k večji vlogi NVO pri oblikovanju lokalnih/regionalnih politik

Pri čemer bomo:

 • v sodelovanju z NVO identificirali nenaslovljene ali nestrezno naslovljene potrebe
 • kjer so potrebne spremembe, pripravili priporočila in potrebne ukrepe
 • izvajali zagovorniške akcije

3. Okrepiti čezsektorsko povezovanje in sodelovanje za reševanje lokalnih potreb

(npr. na področju izobraževanja, usposabljanja, zdravja, zaposlovanja, varstva okolja/narave, urejanje prostora, socialnih storitev, dostopnosti kulturnih dobrin, ipd.)

Pri čemer bomo:

 • vzpostavili  čezsektorska  partnesrva NVO s potencialom z lokalnimi in regionalnimi institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb in doseganje sprememb v javnih politikah, vključno glede reševanja problematike zaposlljivosti mladih.
 • identificirali in uveljavljali nove učinkovite rešitve in trajnostne storitve za reševanje lokalnih potreb

4. Okrepiti vlogo regionalnega stičišča z namenom izboljšanja položaja ter pogojev za delovanje NVO

(v odnosu do občin, kjer so sedeži upravnih enot, do regionalnih razvojnih agencij, ipd.)

Pri čemer bomo:

 • okrepili vlogo regionalnega stičišča kot akterja in spodbujevalca zagovorništva za izboljšanje položaja ter pogojev delovanja za NVO
 • sodelovali v skupnih akcijah z različnimi deležniki (posebej s Centrom nevladnih organizaicj Slovenije ter drugimi regijskimi stičišči) za izboljšabnje pogojev financiranja NVO na lokalni ravni
 • spodbujali vključevanje javnosti v oblikovanje lokalnih politik
 • okrepili trajni dialog med regionalnim stičiščem in regionalnimi območnimi /razvojnimi agencijami ter drugimi akterji regionalne razvojne politike
 • spremljali izvajanje Lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

5. Okrepiti usosobljenost regionalnega stičišča za organizacijski razvoj in s tem prispevati k njegovi trajnosti, stabilnosti in usposobljenosti za zagotavljanje storitev

Pri čemer bomo:

 • izpopolnjevali svojo usposobljenost, stabilnost ter trajnost stičišča,
 • povečali svojo usposobljenost za nudenje storitev za NVO

Trajanje projektnih aktivnosti: 1.11.2015-30.9.2019
Skupni stroški za izvedbo aktivnosti projekta predstavljajo 320.000,00 EUR.

Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Izvaja se v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020 prednostne naložbe 11.4. Krepitev zmogljivosti za vse zainteresirane strani, ki izvajajo politike na področju izobraževanja, vseživljenjskega učenja, usposabljanja in zaposlovanja ter socialnih zadev, vključno prek sektorskih in teritorialnih dogovorov za spodbujanje reform na nacionalni, regionalni in lokalni ravni, Specifični cilj 1: Okrepljena zmogljivost nevladnih organizacij za zagovorništvo in izvajanje javnih storitev.

Vas zanima več o našem projektu? Bi se želeli v kakšno izmed aktivnosti še posebej aktivno vključiti? Imate idejo kaj bi še lahko počeli v sodelovanju z vami? Kontaktirajte nas ali nas obiščite. Veseli bomo vsakega izmed vas.