Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Objavljen je javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij

Ministrstvo za javno upravo je objavilo Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Preko razpisa bo sofinanciranih predvidoma 35 delovnih mest za mentorje oziroma koordinatorje prostovoljstva v prostovoljskih organizacijah. Z javnim razpisom bomo prispevali k razvoju prostovoljskih organizacij ter kreiranju novih prostovoljskih programov v okolju oziroma skupnosti.

Na razpisu je na voljo okvirno 2,1 milijona evrov. Sofinanciranih bo predvidoma 35 delovnih mest za mentorje in/ali koordinatorje prostovoljstva, pri čemer sofinanciran strošek delovnega mesta znaša 30.000 evrov letno. Delovno mesto znotraj posamezne vloge bo ministrstvo sofinanciralo štiriindvajset mesecev.

Za organizirano in kakovostno prostovoljsko delo ter za zagotovitev ustrezne usposobljenosti prostovoljcev so potrebne organizacije, ki prostovoljsko delo organizirajo ter usmerjajo proces prostovoljstva, in usposobljeni mentorji ter koordinatorji prostovoljstva.

Delo mentorja na področju prostovoljstva obsega skrb za prostovoljce, uvajanje prostovoljcev v delo, motiviranje, svetovanje, vodenje prostovoljcev, povezovanje, spodbujanje, nudenje podpore in podobno.

Koordinator prostovoljstva usklajuje delo in procese, povezuje prostovoljce z ljudmi, oblikuje urnike dela prostovoljcev, usklajuje delovanje prostovoljcev z organizacijo, vodstvom, sodelavci in podobno.

Pogoji za kandidiranje 

Prijavitelj mora na dan prijave na javni razpis izpolnjevati vse spodaj navedene pogoje:
1. je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
2. je vpisan v vpisnik prostovoljskih organizacij in organizacij s prostovoljskim programom skladno z Zakonom o prostovoljstvu (Uradni list RS, št.10/11, 16/11 – popr. in 82/15),
3. je najmanj 12 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
4. je imel v letu 2021 najmanj 25.000 EUR prihodka,
5. ima zaposleno vsaj eno (1) osebo za polni ali krajši delovni čas,
6. ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.

V okviru posamezne vloge lahko prijavitelj zaprosi za sofinanciranje največ enega (1) delovnega mesta.
Prijavitelj mora z osebo, ki bo zaposlena na sofinanciranem delovnem mestu skleniti pogodbo o zaposlitvi za neprekinjeno obdobje najmanj 27 mesecev za polni delovni čas. Zaposlitev za krajši delovni čas od polnega je dovoljena le v primeru, da je osebi z odločbo priznana pravica do dela s krajšim delovnim časom od polnega.

V skladu s pravili zakonodaje s področja javnih financ oziroma Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije bo ministrstvo upravičencem sofinanciranje delovnih mest izplačevalo po principu predplačil.

Rok za oddajo prijav je 7. december 2022.

Podrobnosti o razpisu in razpisna dokumentacija je na voljo na spletni strani, kjer je objavljen Javni razpis za razvoj prostovoljskih organizacij. Na tej spletni strani bo objavljena tudi informacija, kdaj in kje bo izvedena informativna delavnica, ki jo bomo izvedli za potencialne prijavitelje.