Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Občine z rebalansi večinoma kot zgled za državo

V društvu Asociacija so takoj ob epidemiji pozvali vse občine in Vlado RS, naj proračunov za kulturo ne krčijo, saj kultura predstavlja pomemben del družbe tako v ekonomskem smislu še bolj pa s svojim poslanstvom. Kulturni in kreativni sektor sodeč po nedavno objavljeni Statistični analizi stanja kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji 2008–2017 zaposluje kar 4,7 % vseh delovno aktivnih prebivalcev, hkrati pa ustvari skoraj 3 % prihodkov celotnega gospodarstva.

Vlada RS rebalans proračuna za leto 2020 še pripravlja, medtem pa so nekatere občine rebalanse že potrdile. Zanimalo jih je, kako so se z rebalansi spreminjali proračuni za kulturo, zato so na vse mestne občine poslali povpraševanje in preverili dostopne podatke. Kot kaže, občine pomen kulture povečini razumejo, zato lahko večina rebalansov na mestni ravni predstavlja zgled tudi za državo.

Prejeli so odgovore od mestnih občin Ljubljana, Maribor, Kranj, Koper, Novo mesto, Ptuj, Murska Sobota in Slovenj Gradec. Rebalans proračuna so v obdobju po razglasitvi epidemije sprejele mestne občine Ljubljana, Maribor, Novo mesto in Ptuj, občinski svet mestne občine Slovenj Gradec pa bo rebalans potrdil 1. 7. 2020 na dan izida tokratne Kulturosfere. Uporabniki in člani Asociacije so opozorili, da je do rebalansa proračuna prišlo tudi v mestni občini Nova Gorica, iz katere tako kot iz mestnih občin Celje in Velenje niso prejeli odgovora. Da zaenkrat ni potrebe po rebalansih proračuna, in s tem po spremembah postavk sredstev za kulturo, pa ocenjujejo v mestnih občinah Kranj, Murska Sobota in Koper.

Oddelka za kulturo MOL na vprašanje o sredstvih odgovarja: “Mestni svet Mestne občine Ljubljana je dne 15. 6. 2020 sprejel rebalans proračuna 2020. Oddelku za kulturo so se tako po razglasitvi epidemije sredstva glede na predhodni veljavni proračun 2020 povečala za 614.649 EUR, in sicer z 29.130.000 na 29.744.649 EUR. Po rebalansu je bila sprejeta še dodatna odločitev, da MOL še dodatno podpre izvedbo programa Odprti smo! s 50.000 EUR (strošek odra, strehe, tehnične opreme, dela …), ki bodo prerazporejeni na Oddelek za kulturo.”

Pregled rebalansa proračuna Mestne občine Ljubljana kaže, da gre dober del povečanja na račun sredstev za kandidaturo za Evropsko prestolnico kulture leta 2025, namenjena aktivnostim, ki pomenijo operacionalizacijo kandidature. Na področju kulture pa so se povečala tudi sredstva za “Javne kulturne programe in projekte” in med njimi posebej tudi za postavki “Tekoči transferji nepridobitnim organizacijam in ustanovam” in “Drugi transferji posameznikom” v skupni višini 101.360,00 EUR.

Urad za kulturo in mladino/Sektor za kulturo pri Mestni občini Maribor je na osnovi povpraševanja Asociacije sporočil, “da je Mestna občina Maribor rebalans sprejela. Sredstva za kulturo se niso spremenila, tako da ostajajo na ravni pred epidemijo COVID oz. leta 2019.” Da na MOM zaenkrat višine pogodbenih zneskov niso spreminjali, potrjujejo tudi člani Asociacije.

Iz MO Novo mesto so sporočili, da je občina “sprejela rebalans proračuna za leto 2020, vendar na razpisih s področja kulture ali katerem koli drugem razpisnem področju (šport, sociala, mladina, dogodki in prireditve, mednarodno sodelovanje, turistični projekti, oživljanje mestnega jedra, medijski razpis) ni zniževala proračunskih postavk ali vrednosti razpisanih sredstev. Prav tako spodbujamo producente, da izvedejo programe in projekte, kjer je to možno v celoti ali v prilagojeni obliki glede na navodila NIJZ. Občina ni znižala programskih stroškov za delovanje javnih zavodov na področju kulture. Zvišala je proračunsko postavko 100. obletnica Novomeške pomladi, s katero obeležujemo tematsko leto z organizacijo različnih dogodkov, razstav, koncertov, pogovornih večerov …”

Sredi marca so, enako kot na ostale občine, tudi na Mestno občino Ptuj poslali javno pismo in pripisali dopis: »Poleg tega vas prosimo za pojasnilo, kako boste ukrepali glede sklepa vlade z dne 14. 3. 2020, ob čemer je v obvestilu za javnost zapisano: ”Zato je vlada določila 30 % proporcionalno zmanjšanje pravic porabe pri vseh neposrednih proračunskih uporabnikih za naslednje namene: izdatki za blago in storitve, subvencije, transferji neprofitnim organizacijam in ustanovam, drugi tekoči in domači transferji (brez stroškov dela), tekoči transferji v tujino ter investicijski odhodki in investicijski transferji.” Zanima nas, ali vaša občina načrtujete posege v programe in projekte na področju kulture, oziroma vas pozivamo, da do tovrstnega poseganja na področju kulture ne pride, tudi iz razlogov navedenih v javnem pismu.« Konec maja so odgovorili, “da je Mestna občina Ptuj na svoji 16. seji mestnega sveta 25. 5. 2020 sprejela rebalans proračuna za leto 2020, v katerem ni zniževala sredstev neposrednih uporabnikov za namene, kot jih navajate v vašem dopisu.” Ob preverjanju informacij so sicer opazili, da je pri posameznih proračunskih postavkah za kulturo prišlo do nekoliko znižanja sredstev. Drži sicer, da postavka umetniški programi ostaja enaka. Na občino so naslovili prošnjo za pojasnilo, a ga do redakcije niso prejeli.

Oddelek za negospodarske dejavnosti, proračun in splošne zadeve Slovenj Gradec pojasnjuje, da bo “MO Slovenj Gradec imela sejo, na kateri bo mestni svet predvidoma sprejel rebalans proračuna za leto 2020, v katerem je predvidenih tudi nekaj manjših korekcij (v obe smeri) na področju kulture, v sredo, 1. 7. 2020.”

Med občinami brez rebalansa proračuna v 2020 izstopa Mestna občina Koper, iz katere so nam odgovorili, da so “v času epidemije redno spremljali tudi delovanje zavodov s področja kulture in tistim zavodom, ki bi zaradi izpada dohodka iz lastnih virov lahko zašli v finančne težave, dodatna sredstva zagotovili s pospešitvijo dinamike izplačil po pogodbi.” Vodja Kabineta župana Nina Trampuš pa dodaja, da “postavke za kulturo za zdaj ostajajo nespremenjene, bomo pa predvidoma do konca leta zagotovili dodatna sredstva, namenjena sofinanciranju programov omenjenih zavodov.”

Odgovora iz mestne občine Nova Gorica sicer niso prejeli, ob preverjanju informacij na terenu in ob pregledu dostopne dokumentacije rebalansa pa je razvidno, da so se sredstva za kulturno nekoliko znižala.

Odgovora iz mestnih občin Celje in Velenje niso prejeli, iz dostopnih podatkov pa je razbrati, da rebalansa proračuna še niso sprejemali.

Analiza proračunov za kulturo mestnih občin v obdobju po razglasitvi epidemije pokaže, da je večina mestnih občin poskrbela, da so sredstva za kulturo na sploh in posebej za projekte in programe nevladnih organizacij, samozaposlenih in drugih posameznikov v kulturi ne glede na morebitni rebalans proračuna v obdobju po razglasitvi epidemije ostala nespremenjena. Slednje smatramo tudi kot pomembno sporočilo na državni ravni in pričakujemo, da bo tudi Vlada RS skupaj z Ministrstvom za kulturo razumela pomen in obseg kulturnega in kreativnega sektorja in bo z ustreznim ohranjanjem ali zviševanjem sredstev za kulturo pokazala razumevanje pomena kulturnega sektorja.

Vir: Asociacija