Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za predložitev malih projektov Interreg Slovenija – Avstrija

19. maja 2023 je bil v okviru Interreg Programa Slovenija-Avstrija v obdobju 2021-2027 v Uradnem listu Republike Slovenije in na spletni strani programa objavljen Javni razpis za predložitev projektov manjših vrednosti.

Predmet tega javnega razpisa za predložitev projektov manjših vrednosti je sofinanciranje projektov, ki učinkovito prispevajo k prepoznavnosti programa s krepitvijo zaupanja in sodelovanja med ljudmi v skladu z naslednjo prednostno nalogo in povezanim specifičnim ciljem:

Prednostna naloga 3: boljše upravljanje sodelovanja
Specifični cilj 3.2: krepitev zaupanja in sodelovanja med ljudmi
V okviru tega specifičnega cilja bodo podprte skupne dejavnosti in pobude za sodelovanje ljudi in institucij civilne družbe ter njihovih pobud. Namen tega specifičnega cilja je ustvariti večplastne povezave in skupne ukrepe ljudi in institucij civilne družbe preko meje.

Infrastruktura in gradnje niso predmet tega specifičnega cilja. Nakup opreme ali manjše dopolnilne naložbe so mogoče v primerih, ko se izkaže, da posebej prispevajo k ciljem te prednostne naloge.

Vrste dejavnosti (okvirno):
– organiziranje skupnih srečanj, delavnic, dogodkov ipd.,
– izmenjava informacij, znanja in izkušenj ter osebja,
– oblikovanje skupnih struktur in ukrepov na obravnavanih tematskih področjih.

Podprti bodo ukrepi, ki obravnavajo naslednja področja:
Projekti povezovanja med ljudmi (»people to people«) za izmenjavo informacij, razvoj mrež, skupne pobude, inovativne pilotne dejavnosti, ozaveščanje, krepitev zaupanja ipd. na področjih, kot so izobraževanje, kulturna dediščina, kultura, socialne pobude, socialno gospodarstvo, lokalni razvoj ter
varstvo narave in okolja. V okviru tega specifičnega cilja podpora za naložbe v infrastrukturo ni predvidena.
Projekti manjših vrednosti morajo biti usmerjeni v doseganje rezultatov.

V okviru IP SI-AT bosta podprta naslednja tipa projektov manjših vrednosti:
• projekti z dogodki čezmejnega sodelovanja in
• projekti s čezmejnimi javnimi dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja.

Dogodki čezmejnega sodelovanja (tip 1) so dogodki, namenjeni majhni in specifični ciljni skupini, javni dogodki za krepitev medsebojnega zaupanja (tip 2) pa so namenjeni širši javnosti/več ciljnim skupinam.

Za sofinanciranje projektov manjših vrednosti v okviru tega javnega razpisa za predložitev projektov je na voljo skupno 846.915 EUR sredstev ESRR. Sofinanciranje s sredstvi ESRR znaša do največ 80 % skupnih upravičenih stroškov, najmanj 20 % pa se zagotovi iz lastnega prispevka projektnih partnerjev in/ali drugih virov.

Najvišji znesek za projekte manjših vrednosti znaša do 20.000 EUR ESRR za projekte tipa 1 in do 30.400 EUR ESRR za projekte tipa 2.

Za odobrene projekte manjših vrednosti je predvideno predplačilo v višini 30 % sredstev ESRR.

Minimalna zahteva je, da ima partnerstvo vsaj enega projektnega partnerja iz Slovenije in enega iz Avstrije ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registrirano v eni od sodelujočih držav, sestavljeno iz članov iz obeh držav članic, in največ štiri projektne partnerje.

Partnerji imenujejo vodilnega partnerja. Vsi partnerji morajo imeti sedež na programskem območju. Pri projektih manjših vrednosti imajo pri sodelovanju prednost novi upravičenci projektov. Program spodbuja sodelovanje manjših institucij, ki sicer ne morejo ali ne sodelujejo v standardnih projektih (npr.
manjše občine, nevladne organizacije in združenja), z namenom čezmejnega povezovanja ljudi.
Dejavnosti projektov manjših vrednosti se osredotočajo na ciljne skupine.

Trajanje projekta ne sme biti daljše od 12 mesecev.

Javni razpis in pripadajoča razpisna dokumentacija so objavljeni tukaj.

Prvi rok za oddajo projektov je 19. julij 2023.