Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v obdobju do leta 2027 in LAS razpisi

Objavljamo Uredbo o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost v obdobju do leta 2027, ki jo je v mesecu decembru sprejela vlada RS.

Uredba natančno opredeljuje izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost do leta 2027 (pristop LEADER/CLLD), v okviru strateškega načrta za skupno kmetijsko politiko 2023-2027 v Republiki Sloveniji ter programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2021-2027. Ta uredba ureja podpore v okviru skupnega pristopa LEADER/CLLD, ki se v obdobju 2023-2027 financira iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja in Evropskega sklada za regionalni razvoj. Za izvajanje skupnega pristopa LEADER/CLLD je v obdobju 2023-2027 iz skladov EKSRP in ESRR na voljo 84,55 mio evrov, ki bodo namenjeni za izvajanje projektov v okviru strategij lokalnega razvoja (SLR) in upravljanje lokalnih akcijskih skupin (LAS).
Uredba prinaša kar nekaj novosti in poenostavitev.
Ena pomembnejših sprememb je pavšalno financiranje oz. uporaba poenostavljenih stroškov (8. člen Uredbe)

a)     za projekte neinvesticijske narave so neposredni stroški osebja osnova za izračun vseh preostalih stroškov projekta, za katere se uporabi financiranje po pavšalni stopnji v višini 40 % upravičenih neposrednih stroškov osebja

b)     za projekte investicijske narave se za neposredne stroške osebja pri projektu uporabi financiranje po pavšalni stopnji v višini 20 %. Osnova za izračun so neposredni stroški naložb oziroma investicij v opredmetena osnovna sredstva ter v neopredmetena sredstva in stroški storitev zunanjih izvajalcev

Stroški osebja

Za sklada ESRR in EKSRP se za projekte neinvesticijske narave  neposredni stroški osebja dodelijo v obliki stroškov na enoto na podlagi metode izračuna za:

–        vodenje in koordinacijo projekta v višini 23,33 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto;

–        strokovno in tehnično pomoč pri projektu v višini 17,89 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto;

–        izvajanje neindustrijskih dejavnosti pri projektu v višini 13,24 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto;

–        prostovoljsko delo v skladu z vrstami prostovoljskega dela, ki so določene v zakonu, ki ureja prostovoljstvo, ter ocenjeno vrednostjo opravljenega dela, kot jo določa pravilnik, ki ureja področja prostovoljskega dela in vpisnik.

Za sklad EKSRP se neposredni stroški osebja dodelijo v obliki stroškov na enoto tudi za delo kmeta, ki je fizična oseba, pri čemer v primeru kmetije, velja za stroške dela nosilca in člana kmetije v višini 12,25 eura na uro opravljenega dela, vendar največ 1720 ur na leto.

Sofinanciranje (9. člen Uredbe)

Stopnja javne podpore posameznega projekta znaša 80 % upravičenih stroškov projekta.

Za naložbe oziroma investicije v gradnjo, pridobitev, vključno z zakupom, ali izboljšanje nepremičnin ter kmetijsko mehanizacijo znaša 65 % upravičenih stroškov naložbe v okviru projekta.

Najvišji znesek javne podpore za posamezni projekt je 200.000 eurov.

Najnižji znesek javne podpore za posamezni projekt je 5.000 eurov.

Predplačilo (10. člen Uredbe)

Upravičenec lahko zaprosi za izplačilo predplačila.

Za upravičence, za katere je v skladu z zakonom, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije, dovoljeno predplačilo do 30 % predvidenih pogodbenih obveznosti za sofinanciranje projektov, se predplačilo enkratno odobri brez predložitve bančne garancije, in sicer do višine 30 % vrednosti podpore iz odločbe o pravici do sredstev za sklad EKSRP oziroma iz pogodbe o sofinanciranju za sklad ESRR.

Če upravičenec uveljavlja predplačilo mora vložiti zahtevek za izplačilo sredstev najmanj v višini predplačila najpozneje v 180 dneh po izplačilu predplačila.

Za več podrobnosti glej 10. člen Uredbe.

Uveljavljanje DDV (11. člen Uredbe)

DDV ni upravičen strošek, razen če se podpora nanaša na nabave blaga oziroma storitev, ki jih bo upravičenec uporabil za namene dejavnosti in transakcij, v zvezi s katerimi se v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, ne šteje za davčnega zavezanca, ali za namene dejavnosti in transakcij, ki so v skladu s predpisi o DDV oproščene plačila DDV, brez pravice do odbitka DDV.

Upravičenec, ki uveljavlja DDV kot upravičen strošek projekta, pod kazensko odgovornostjo poda izjavo, da v skladu s predpisi, ki urejajo DDV, ne more odbijati vstopnega DDV, plačanega za nabave blaga oziroma storitev v okviru izvajanja projekta, za katerega mu je dodeljena podpora.

Upravičenec v izjavi iz prejšnjega odstavka navede razlog, na podlagi katerega ne more odbijati vstopnega DDV, in sicer da se nabave blaga oziroma storitev v okviru izvajanja projekta nanašajo na eno izmed naslednjih dejavnosti:

–        opravljanje oproščene dejavnosti brez pravice do odbitka DDV;

–        opravljanje dejavnosti, v zvezi s katerimi se upravičenec ne šteje za davčnega zavezanca, kot ga opredeljuje zakon, ki ureja DDV.

Povezava do Uredbe CLLD.