Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v letu 2020 v Občini Puconci

Nosilec: Občina Puconci
Datum objave razpisa: 8.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa so:

1.a. Kulturne dejavnosti:

 • redna dejavnost društev,
 • posebna dejavnost društev,
 • financiranje opreme.

1.b. Kulturni projekti:

 • organizacija in izvedba prireditev ali projektov,
 • založništvo,
 • varstvo kulturne dediščine.

Na razpis se lahko prijavijo društva, zveze in fizične osebe, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:

 • da imajo sedež v občini Puconci;
 • da opravljajo dejavnost s področja kulture in imajo ustrezno registracijo v skladu z veljavno zakonodajo;
 • da imajo urejeno evidenco o članstvu, plačano članarino in ostalo dokumentacijo, kot jo določa zakon;
 • da vsako leto najkasneje do 31.12. na sedež Razvojnega zavoda Občine Puconci dostavijo poročilo o realizaciji programov oz. projektov za preteklo leto z dokazili o izpolnitvi prevzetih obveznosti.
 • da izpolnjujejo kriterije iz Pravilnika o sofinanciranju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in kulturnih projektov v Občini Puconci;
 • so društva ali zveze širšega pomena in vključujejo tudi občane Občine Puconci;
 • da imajo do Občine Puconci poravnane vse pogodbene obveznosti iz preteklega leta;
 • za področja varstva kulturne dediščine (tudi fizične osebe): poleg navedenih pogojev, da so lastniki ali upravljavci kulturnih spomenikov, razglašenih z občinskim odlokom ali objektov kulturne dediščine, ki so vpisani v zbirni register dediščine Zavoda za varstvo kulturne dediščine OE Murska Sobota.

Okvirna višina sredstev na razpisu znaša 16.200,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je vključno do 9.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.