Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za spodbujanje socialnega podjetništva v Pomurski regiji v obdobju 2018 – 2019

Nosilec: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Datum objave razpisa: 22.6.2018
Rok za prijavo na razpis: 3.10.2018

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo izkazovali doseganje ciljev tega javnega razpisa v okviru zagona novih socialnih podjetij oziroma izboljšanje poslovanja obstoječih socialnih podjetij preko oblikovanja novih ali nadgradnje obstoječih produktov in storitev, ki bodo povečale zmožnost socialnih podjetij za trajnejši obstoj na trgu.

V skladu z Zakonom o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010 – 2019 in Regionalnim razvojnim programom Pomurske regije 2014-2020, bo večja podpora namenjena projektom, ki bodo pokrivali vsebinski področji specializacije Pomurske regije, in sicer turizem in prehrana (na primer lokalne samooskrbne verige, povečanje ekološko pridelane hrane in pridelava kakovostne hrane v lokalnem okolju), dodatno pa še storitve na področju oskrbe starejših in drugih ranljivih skupin ter geotermalne energije in drugih obnovljivih virov energije.

Prijavitelji po tem razpisu so registrirana socialna podjetja, ki delujejo na območju občin: Apače, Beltinci, Cankova, Črenšovci, Dobrovnik, Gornja Radgona, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kobilje, Križevci, Kuzma, Lendava, Ljutomer, Moravske Toplice, Murska Sobota, Odranci, Ormož, Puconci, Radenci, Razkrižje, Rogašovci, Središče ob Dravi, Sveti Jurij, Sveti Tomaž, Šalovci, Tišina, Turnišče, Velika Polana ali Veržej.
Na razpis se lahko prijavi socialno podjetje, ki je dan oddaje vloge na javni razpis registrirano po Zakonu o socialnem podjetništvu – ZscoP (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18) ter ima sedež in dejansko ekonomsko aktivnost na območju izvajanja Zakona o razvojni podpori Pomurski regiji v obdobju 2010-2019.

Okvirna skupna višina nepovratnih sredstev, ki so na razpolago za izvedbo javnega razpisa je 200.000,00 EUR.

Maksimalna višina subvencije na posameznega prijavitelja je 25.000,00 EUR.

Predvideno koriščenje sredstev po posameznem letu je:

  • 100.000,00 EUR v letu 2018 in
  • 100.000,00 EUr v letu 2019.

Upravičene stroške predstavljajo:

  • stroški dela,
  • stroški nakupa, vzdrževanja ali najema strojev in opreme,
  • stroški nakupa in vzdrževanja neopredmetenih sredstev,
  • stroški najema prostorov v katerih se bo opravljala dejavnost, katerih lastnik ni neposredno povezan z upravičencem,
  • stroški storitev zunanjih izvajalcev, ki niso neposredno povezani s subjekti prijavitelja,
  • posredni stroški (v obliki pavšalne stopnje, največ do 15 % neposredno upravičenih stroškov dela).

Razpisna dokumentacija in prijavni obrazci.