Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje projektov za pomoč najbolj ranljivim skupinam prebivalcev zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanju njenih posledic

Nosilec: Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 19.06.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki bodo namenjeni pomoči ranljivim skupinam zaradi epidemije COVID-19 in zmanjševanje njenih posledic.

Namen javnega razpisa je izvedba projektov, ki bodo zagotavljali inovativne pristope za naslavljanje in odpravljanje socialnih stisk, v katerih so se znašle ranljive skupine zaradi pojava epidemije COVID-19.

Ciljne skupine javnega razpisa so:

  •  žrtve nasilja,
  • starejši,
  • invalidi,
  • osebe s težavami v duševnem zdravju,
  • otroci in mladostniki,
  • in druge osebe, ki se srečujejo z visoko stopnjo socialne izključenosti (potrjene s strani strokovne komisije v postopku izbora prejetih vlog).

V okviru javnega razpisa bodo sofinancirani projekti, ki bodo razvili različne pristope, s katerimi bodo naslovile novo nastale potrebe zaradi epidemije COVID-19 s področij kot so: psihosocialno svetovanje, ozaveščanje, informiranje, terensko delo, zagotavljanje konkretne podpore uporabnikom, vzpostavitev novih varnih točk, digitalne rešitve za reševanje stisk in zagotavljanje kriznih namestitev za ciljne skupine.

Projektne aktivnosti, ki bodo sofinancirane iz sredstev Evropskega socialnega sklada, se morajo pričeti izvajati z dnem izdaje sklepa o izboru in se lahko izvajajo najkasneje do 31. 12. 2021. Ministrstvo bo posamezni projekt financiralo do največ 130.200,00 EUR za celotno obdobje sofinanciranja. Prijavitelj lahko zaprosi za 100 % sofinanciranje skupnih upravičenih stroškov projekta.

Predvideva se sofinanciranje predvidoma 14 projektov.

Pogoji za prijavitelja

Pogoji, ki jih mora prijavitelj izpolnjevati, da se uvrsti v izbor za dodelitev sredstev so naslednji:
1. Je pravna oseba zasebnega ali javnega prava s sedežem v Republiki Sloveniji, ki ima v ustanovitvenem aktu določeno neprofitno delovanje, premoženje, dobiček in presežke prihodkov nad odhodki uporablja za opravljanje osnovne dejavnosti oziroma ne deli dobička ali presežka prihodkov nad odhodki, temveč ga vlaga v razvoj dejavnosti.
2. Ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta ter sposobnost zagotavljanja tehničnih zmogljivosti za izvedbo projekta.
3. Ima poravnane davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na JR oziroma nima neporavnanih obveznosti največ do višine 50 EUR.
4. Ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije.
5. Nima neporavnanih obveznostih (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva ob prijavi na javni razpis, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim
izvršilnim naslovom.
6. Za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa, ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije.

 

Rok za prijavo na razpis je 20. 7. 2020. Več o razpisu si lahko preberete tukaj.