Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v občini Gornja Radgona za leto 2020

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 29.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov ter stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev ter, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:

 • vključujejo informiranja ter svetovanja svojim članom;
 • vključujejo prostovoljno delo;
 • vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa;
 • vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje;
 • vključujejo obujanje tradicije;
 • vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja;
 • vključujejo strokovno vzgojo članov;
 • vključujejo skrb za lastno zdravje;
 • vključujejo programe druženj;
 • spodbujajo k strpnosti, nenasilju;
 • spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost.

V skladu s Pravilnikom o sofinanciranju posebnih skupin v Občini Gornja Radgona imajo pravico do sofinanciranja društva in zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona. Upravičenci, sofinancirani s strani Občine Gornja Radgona, se morajo s svojim programom redno predstavljati v domači občini oziroma vsaj enkrat letno izvesti projekt ali aktivnost v Občini. V kolikor se društvo brezplačno ne udeleži ali ne nastopi na prireditvah, na katere je vabljen s strani Občine, in sicer najmanj enkrat letno, izgubi pravico do sofinanciranja po predmetnem pravilniku v naslednjem letu.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi programi po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za uresničitev načrtovanih aktivnosti;
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov;
 • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji projektov za preteklo leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Višina sredstev, zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2020 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je

 • za veteranske organizacije in druga sorodna društva: 8.000,00 EUR;
 • za upokojenska društva: 8.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijave je 27.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.