Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje projektov in stroškov delovanja posebnih skupin (upokojenska društva, veteranska društva in druga programsko sorodna društva) v Občini Gornja Radgona za leto 2019

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 12.6.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje projektov in stroškov delovanja upokojenskih društev, veteranskih društev in drugih programsko sorodnih društev, ki izvajajo projekte naslednjih vsebin:

 • vključujejo informiranje ter svetovanja svojim članom
 • vključujejo prostovoljno delo
 • vključujejo aktivno in kvalitetno preživljanje prostega časa
 • vključujejo domoljubno vzgojo in tozadevno ozaveščanje
 • vključujejo obujanje tradicije
 • vključujejo skrb za spomenike in spominska obeležja
 • vključujejo strokovno vzgojo članov
 • vključujejo skrb za lastno zdravje
 • vključujejo programe druženj
 • spodbujajo k strpnosti, nenasilju
 • spodbujajo kulturno izražanje in kreativnost

Pravico do sofinanciranja imajo društva,  zveze ter neprofitne organizacije, ki so nosilci projektov na območju občine Gornja Radgona, njihovo delovanje pa je širšega javnega pomena v občini. Pravico do sofinanciranja stroškov delovanja po predmetnem pravilniku imajo neprofitne organizacije, društva in zveze s sedežem na območju občine Gornja Radgona.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 • so registrirani za opravljanje dejavnosti, za katero se prijavljajo oziroma so njihovi
  programi po presoji strokovne komisije v javnem interesu Občine Gornja Radgona;
 • imajo zagotovljene materialne, prostorske, kadrovske in organizacijske možnosti za
  uresničitev načrtovanih aktivnosti;
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni prihodki in odhodki
  izvajanja projektov, delež lastnih sredstev, delež javnih sredstev, delež sredstev
  uporabnikov in delež sredstev iz drugih virov
 • vsako leto občinski upravi redno dostavijo poročilo o realizaciji projektov za preteklo
  leto ter redno izpolnjujejo pogodbene obveznosti.

Višina sredstev, zagotovljena v proračunu Občine Gornja Radgona za leto 2019 za sofinanciranje posameznih vsebin javnega razpisa je

 • za veteranske organizacije in druga sorodna društva 6.000,00 EUR
 • za upokojenska društva 7.000,00 EUR

Rok za oddajo vloge je 15.7.2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.