Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulturne dejavnosti v Občini Gornja Radgona za leto 2019

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 12.6.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje naslednjih vsebin:

 • redna glasbena (pevska, orkestralna, instrumentalna), plesna, folklorna, gledališka, lutkovna, literarna, recitatorska, likovna, fotografska, filmska, video in drugo vizuelno umetnost, ki se izvaja v okviru programov kulturnih društev;
 • spodbujanje kulturne ustvarjalnosti različnih kulturnih dejavnosti na področju založništva, izdaje avtorskih edicij, kronik, brošur, knjig domačih ustvarjalcev;
 • kulturne projekte in prireditve, ki so vezani na udeležbo kulturnih društev, posameznikov in skupin na območnih, državnih in mednarodnih srečanjih, revijah, festivalih in tekmovanjih;
 • izobraževanja in usposabljanja strokovnih kadrov in članov kulturnih društev in skupin za vodenje in izvedbo različnih kulturnih dejavnosti na področju kulture;
 • sredstva niso namenjena za investicije v prostore, temveč zgolj za aktivnosti in dejavnosti društev,
 • sofinanciranje materialnih stroškov izvedbe prireditve, programe izvedene v preteklem letu, za pripravo in uporabo prostora za prireditev, za tehnično izvedbo ter za obveščanje in organizacijo prireditve.

Na javni razpis se lahko prijavijo naslednji upravičenci:

 • društva in zveze, registrirane za izvajanje programov na področju kulture oziroma imajo v statutu določeno, da je njihova glavna dejavnost opravljanje nalog s področja kulture,
 • neprofitne skupine in posamezniki, ki so vpisani v razvid samostojnih kulturnih ustvarjalcev pri ministrstvu, pristojnem za kulturo in uveljavljeni umetniki z referencami.

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji oziroma upravičenci:

 • da imajo sedež na območju Občine Gornja Radgona,
 • glede na sofinanciranje s strani občine Gornja Radgona, se društva s svojim programom predstavljajo v domači občini oziroma vsaj dva krat v letu izvedejo projekt ali prireditev v Občini ali sodelujejo na prireditvah v Občini,
 • da občinski upravi redno dostavljajo letno poročilo o svojem delovanju, ki vsebuje tudi poročilo o realizaciji projektov za leto, za katerega so prejeli sredstva iz občinskega proračuna ter redno izpolnjujejo druge obveznosti do občine,
 • da imajo zagotovljene osnovne materialne, prostorske in kadrovske pogoje ter organizacijske možnosti za izvedbo kulturnega programa oziroma dejavnosti,
 • da imajo urejeno dokumentacijo in evidenco o članstvu in plačani članarini,
 • da imajo poravnane vse davke in druge zakonske in poslovne obveznosti,
 • da delujejo najmanj eno leto,
 • da vsako leto ob prijavi na razpis dostavijo občini poročilo o realizaciji programov in porabi sredstev, ki so jih v preteklem letu prejeli iz proračunskih sredstev,
 • da brezplačno sodelujejo na prireditvah, ki jih organizira občina Gornja Radgona,
 • da ne sodelujejo pri drugih programih sofinanciranja v občini, oziroma da izpolnjujejo druge pogoje iz pristojnega pravilnika.

Okvirna višina predvidenih razpisnih sredstev za namene sofinanciranja programov in projektov na področju kulturne dejavnosti je 30.000,00 EUR.

Rok za oddajo vloge je 3.7.2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.