Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v Občini Grad v letu 2019

Nosilec: Občina Grad
Datum objave razpisa: 25.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je:
– dejavnost kulturnih društev in njihovih sekcij ter drugih organizacij, ki so registrirane za izvajanje kulturne dejavnosti (pevski zbori, gledališke skupine, likovne skupine, folklorne skupine),
– kulturna dejavnost drugih društev, ki imajo v svoji dejavnosti registrirano tudi kulturno dejavnost,
– izobraževanje strokovnih kadrov ljubiteljskih kulturnih dejavnosti,
– sodelovanje na občinskih, regijskih, državnih prireditvah in na prireditvah v tujini,
– kulturne prireditve, ki so vsakoletne oz. tradicionalne,
– založništvo (izdaja knjig, CD ipd.),
– kulturna dejavnost predšolske in osnovnošolske populacije – izključno le v delu, ki presega šolske obvezne izbirne vsebine.

Za sofinanciranje lahko kandidirajo naslednji prijavitelji:
a) na področju programov:
– društva, ki imajo sedež delovanja v Občini Grad,
– posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo stalno bivališče v Občini Grad in ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi programi v javnem interesu Občine Grad,
– pravne osebe, katerih dejavnost se praviloma ne zagotavlja v javnih zavodih, so pa njihovi kulturni programi v javnem interesu.

b) na področju projektov:
– društva, ki imajo sedež delovanja v Občini Grad,
– posamezniki, samostojni kulturni ustvarjalci, ki imajo stalno bivališče v Občini Grad in ki delujejo na področju ustvarjanja, posredovanja in varovanja kulturnih dobrin, ter so njihovi projekti v javnem interesu Občine Grad,
– javni zavodi, ki delujejo pod okriljem ZUJIK-a, Zakona o knjižničarstvu ter Zakona o skladu RS za ljubiteljske kulturne dejavnosti in sicer za posebne projekte, ki niso njihovo redno delovanje, so pa projekti s katerimi se uresničuje kulturni razvoj lokalne skupnosti in širše,
– pravne osebe, ki niso javni zavodi, oziroma se njihovi kulturni programi ne financirajo kot javni kulturni programi.

Višina razpisanih proračunskih sredstev za sofinanciranje programov in projektov na področju kulture v letu 2019 znaša: 2.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 27. 5. 2019. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Grad do 15. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.