Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Kuzma

Nosilec: Občina Kuzma
Datum objave razpisa: 2.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa malih (individualnih ali skupinskih) komunalnih čistilnih naprav za komunalne odpadne vode do 50 PE (populacijskih enot) v Občini Kuzma.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki so lastnice stanovanjske, dvostanovanjske ali večstanovanjske stavbe na tistih območjih občine, kjer ni oz. ne bo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju skladno z občinskim programom odvajanja in čiščenja komunalne, odpadne in padavinske vode ni predvidena izgradnja kanalizacijskega omrežja. Pod enakimi pogoji so upravičenci do sofinanciranja pravne osebe in samostojni podjetniki s sedežem dejavnosti v občini.

Višina sofinanciranja male komunalne čistilne naprave za posamezno stanovanjsko hišo znaša do 1.582,70€, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave. Višina sofinanciranja skupinske komunalne čistilne naprave za večstanovanjsko hišo oziroma za povezovanje večstanovanjskih hiš na eno čistilno napravo, znaša do 1.582,70€ na posameznega upravičenca, vendar največ do 50% investicijske vrednosti skupne čistilne naprave.

Sredstva se dodelijo upravičencem po vrstnem redu prispelih popolnih vlog do porabe proračunskih sredstev za ta namen.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.