Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav v Občini Grad v letu 2019

Nosilec: Občina Grad
Datum objave razpisa: 24.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa je sofinanciranje dela stroškov nakupa in vgradnje malih komunalnih čistilnih naprav na območju Občine Grad v velikosti do 50 populacijskih ekvivalentov.

Upravičenci do sofinanciranja so fizične osebe, ki so lastniki stanovanjske ali večstanovanjske stavbe na območju občine Grad, kjer ni oziroma ne bo možnost priključitve na javno kanalizacijsko omrežje ter na tem območju, skladno z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode v RS, ni predvidena izgradnja
kanalizacijskega omrežja (izven opredeljenih aglomeracij).

Območja, na katerih je možno sofinanciranje, so naselja:
– Kovačevci,
– Vidonci,
– Radovci,
– Kruplivnik,
– deli naselja Grad, razen osrednjega dela naselja Grad (zaselek Pörga),
– deli naselja Dolnji Slaveči, razen hiš ob občinski cesti Dolnji Slaveči – Gornji Slaveči,
– del naselja Motovilci (Cmorov breg).

Višina sofinanciranja MKČN za posamezno stanovanjsko oziroma večstanovanjsko stavbo znaša:
– za MKČN do vključno 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 EUR, vendar največ do 50% investicijske vrednosti čistilne naprave,
– za MKČN nad 6 PE v pavšalnem znesku 1.000,00 EUR in 100,00 EUR za vsak dodatni PE, vendar največ do 50% investicijske vrednosti MKČN,
– DDV ni upravičeni strošek.

Kandidati lahko oddajo vloge po objavi razpisa do vsakega zadnjega delovnega dne v mesecu. Odpiranje vlog, ki ni javno, se izvede do 10. dne v mesecu. Kandidati lahko vloge vročijo osebno na sedežu Občine Grad ali pošljejo priporočeno po pošti na naslov Občina Grad, Grad 172, 9264 Grad. Vloga z zahtevano dokumentacijo mora biti oddana v zaprti kuverti s pripisom »Za razpis – sofinanciranje MKČN – ne odpiraj«.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.