Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Tišina za leto 2020

Nosilec: Občina Tišina
Datum objave razpisa: 28.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v Občini Tišina v letu 2020 preko javnega razpisa sofinancirajo:

I. ŠPORTNI PROGRAMI

 • prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
 • športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
 • športna vzgoja otrok usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (otroci od 6 do 11 let starosti)
 • športna vzgoja mladine usmerjene v kakovostni in vrhunski šport (mladi od 15 do 20 let starosti)
 • kakovostni šport
 • športna rekreacija
 • šport v društvih izven občine

II. ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI

III. RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU

IV. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU

V. ŠPORTNE PRIREDITVE

Na javnem razpisu lahko kandidirajo naslednji izvajalci LPŠ:

 • športna društva in športne zveze, ki so registrirane v Republiki Sloveniji
 • zavodi za šport
 • zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo športne programe določene z LPŠ
 • pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti športa v Republiki Sloveniji
 • samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za opravljanje dejavnosti v športu v Republiki Sloveniji
 • ustanove, ki so ustanovljene za splošno koristen namen na področju športa v skladu z zakonom, ki ureja ustanove
 • zasebni športni delavci

Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati izvajalci:

 • imajo sedež na območju Občine Tišina
 • pogoj, da imajo sedež na območju Občine Tišina ne velja za izvajalce s sedežem na območju drugih občin, ki imajo člane iz Občine Tišina in izvajajo športni program – šport izven občine
 • so na dan objave javnega razpisa za sofinanciranje LPŠ najmanj eno leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi
 • izvajajo športne programe / področja športa skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje
 • imajo za prijavljene športne programe/področja športa: zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/ali usposobljen strokovni kader za opravljanje strokovnega dela v športu
 • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov
 • urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Višina razpisanih sredstev javnega razpisa znaša 61.900,00 EUR.

Rok za prijavo na razpis je do vključno 26.05.2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.