Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Moravske Toplice v letu 2020

Nosilec: Občina Moravske Toplice
Datum objave razpisa: 15.4.2020
Rok za prijavo na razpis:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini Moravske Toplice v letu 2020 z JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine,
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM),
 • Kakovostni šport (KŠ),
 • Športna rekreacija (RE),
 •  Šport starejših (ŠSTA),

ŠPORTNI OBJEKTI:

 • Vzdrževanje športnih objektov in površin za šport v naravi,

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

 • Delovanje športnih društev,
 • Delovanje Občinske športne zveze.

ŠPORTNE PRIREDITVE:

 • Športne prireditve v izvedbi športnih društev,
 • Športne prireditve v izvedbi Občinske športne zveze.

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Moravske Toplice, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:

 • imajo sedež v občini Moravske Toplice,
 • so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov,
 • izvajajo programe/področja skladno z odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na javni razpis ter izpolnjujejo vse pogoje javnega razpisa,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Na JR za sofinanciranje delovanja Občinske športne zveze in športnih prireditev v izvedbi Občinske športne zveze lahko kandidirajo izvajalci, ki izpolnjujejo pogoje:

 • ima naziv športne zveze s sedežem v občini Moravske Toplice,
 • v zvezo je vključenih najmanj deset (10) športnih društev s sedežem v občini Moravske Toplice,
 • zveza je članica OKS-ZŠZ.

Višina razpisanih sredstev na JR znaša 63.500,00 EUR.

Rok za prijavo je do vključno 18. 5. 2020.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.