Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Grad v letu 2019

Nosilec: Občina Grad
Datum objave razpisa: 25.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet razpisa so:

A. ŠPORTNI PROGRAMI
a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– Promocijski športni programi: Mali sonček, Ciciban planinec, Zlati sonček, Naučimo se plavati, Krpan, Mladi planinec
– Šolska športna tekmovanja
– Celoletni športni programi
b) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
– Programi športne vzgoje otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport
c) Kakovostni šport
– Uporaba športnih objektov za programe kakovostnega športa
d) Vrhunski šport
– Programi vrhunskih športnikov
e) Športna rekreacija
– Celoletni ciljni športnorekreativni programi

B. ORGANIZIRANOST V ŠPORTU
– Delovanje športnih društev

C. ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROMOCIJA ŠPORTA
– Druge športne prireditve

Upravičenci so:

  • športna društva, ki so registrirana na območju občine Grad,
  • zveze športnih društev, ki jih ustanovijo športna društva s sedežem v občini,
  • zavodi, gospodarske družbe, zasebniki in druge organizacije, ki so registrirane za
    opravljanje dejavnosti v športu in imajo sedež na območju občine Grad.

V letu 2019 je za področje športa v proračunu Občine Grad namenjenih 23.000,00 EUR. Od tega je za A. Športne programe, in sicer za a) Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine in b) Športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport namenjenih 1.800,00 EUR; za c) Kakovostni šport 12.000,00 EUR; za d) Vrhunski šport 1.000,00 EUR in za e) Športno rekreacijo 2.000,00 EUR. Za B. Organiziranost v športu je namenjenih 3.200,00 EUR in za C. Športne prireditve in promocija športa 3.000,00 EUR.

Rok za oddajo vlog: 27. 5. 2019. Kot pravočasna se šteje vloga, ki je zadnji dan roka osebno prinesena v vložišče Občine Grad do 15. ure, oziroma, če je bila zadnji dan roka oddana po pošti priporočeno.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.