Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Gornja Radgona za leto 2020

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 1.7.2020
Rok za prijavo na razpis:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini v letu 2020 z JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine (ŠV-VIZ):
  – promocijski program: Naučimo se plavati (NSP),
  – šolska športna tekmovanja (ŠŠT).
 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine:
  – celoletni prostočasni programi za otroke in mladino: do 5, do 15 in do 19 let (ŠV-PRO).
  – celoletni pripravljalni programi za otroke: U-6, U-7, U-8, U-9, U-10, U-11 (ŠV-PRI).
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport (ŠV-USM):
  – celoletni tekmovalni programi otrok in mladine: U-12/13, U-14/15, U-16/17 in U-18/19,
  – dodatni programi kategoriziranih športnikov mladinskega (MLR), perspektivnega (PR) razreda.
 • Kakovostni šport (KŠ):
  – celoletni tekmovalni programi odraslih,
  – dodatni programi kategoriziranih športnikov državnega razreda (DR).
 • Športna rekreacija (RE):
  – celoletni športnorekreativni programi za odrasle.
 • Šport starejših (ŠSTA):
  – celoletni športnorekreativni programi za starejše.

ŠPORTNI OBJEKTI:

 • upravljanje in vzdrževanje športnih objektov,
 • subvencioniranje uporabe športnih objektov.

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU (RAZVOJ):

 • usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov.

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU (DEDR):

 • delovanje športnih društev in zvez.

Na JR lahko kandidirajo izvajalci po 4. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Gornja Radgona, upravičeni izvajalci pa so, če izpolnjujejo pogoje:

 • imajo sedež v občini Gornja Radgona,
 • so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, ena od registriranih dejavnosti pa je:
  – delovanje športnih klubov (SKD: 93.120) in/ali
  – druge športne dejavnosti (SKD: 93.190),
 • izvajajo programe/področja športa skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse pogoje JR,
 • imajo zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen/usposobljen kader za delo v športu,
 • imajo izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
 • imajo urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov.

Rok za prijavo je do vključno: 16. 7. 2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.