Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za sofinanciranje letnega programa športa v občini Dobrovnik za leto 2020

Nosilec: Občina Dobrovnik
Datum objave razpisa: 24.6.2020
Rok za prijavo na razpis:

Za uresničevanje javnega interesa v športu se v občini Dobrovnik v letu 2020 z JR sofinancirajo:

ŠPORTNI PROGRAMI:

 • Prostočasna športna vzgoja otrok in mladine;
 • Športna vzgoja otrok in mladine usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport;
 • Kakovostni šport;
 • Športna rekreacija in šport starejših.

 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU:

 • Delovanje športnih društev.

ŠPORTNE PRIREDITVE:

 • Lokalno pomembne Športne prireditve v izvedbi športnih društev.

Na javni razpis kandidirajo izvajalci po 3. členu Odloka o sofinanciranju LPŠ v občini Dobrovnik, upravičeni izvajalci pa so, če izpopolnjujejo naslednje pogoje:

 • imajo sedež v občini Dobrovnik;
 • so na dan objave JR za sofinanciranje LPŠ najmanj eno (1) leto registrirani v skladu z veljavnimi predpisi, njihova glavna dejavnost je izvajanje športnih programov;
 • izvajajo programe/področja skladno z Odlokom in LPŠ, se pravočasno prijavijo na JR ter izpolnjujejo vse razpisne pogoje;
 • imajo za prijavljene programe/področja športa:
  • zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje strokovnega dela v športu,
  • izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni viri prihodkov in stroškov izvedbe programov,
  • urejeno evidenco članstva s plačano članarino (športna društva, zveze) ter evidenco o udeležencih programov,
 • imajo poravnane vse obveznosti nastale na podlagi izvajanja športne dejavnosti do občine,
 • so izvajalci LPŠ in so v letu pred letom, na katerega se nanaša JR, izpolnili vse pogodbene obveznosti.

Višina razpisanih sredstev na javnem razpisu znaša 9.000,00 EUR.

Rok za oddajo prijave je 24.7.2020.

Več o razpisu si lahko preberete tukaj.