Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za predložitev projektov v okviru programa sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska

Nosilec: Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko
Datum objave razpisa: 26.1.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov iz ESRR, ki učinkovito prispevajo k splošnemu cilju programa, ki je: na eni strani postati privlačno območje za življenje, delo, naložbe, podjetništvo z boljšim izkoriščanjem obstoječih naravnih in kulturnih vrednot v turizmu in tako spodbujati razvoj celotne regije, ter na drugi strani vzajemno obravnavati in reševati tiste skupne probleme, ki zahtevajo skupne rešitve na ravni čezmejnega sodelovanja.

Predmet tega javnega razpisa je sofinanciranje projektov, ki ustrezajo naslednjim prednostnim osem in ustreznim specifičnim ciljem:

Prednostna os 1: Privlačna regija

Prednostna naložba 6(c): Ohranjanje, varstvo, promocija ter razvoj naravne in kulturne dediščine

Specifični cilj: Povečati privlačnost z diverzifikacijo in čezmejnim povezovanjem trajnostne turistične ponudbe na programskem območju na podlagi zaščite elementov kulturne in naravne dediščine ter razvoja produktov in storitev na manj razvitih podeželskih območjih, ki se povezujejo s turističnimi magneti.

Prednostna os 2: Regija sodelovanja

Prednostna naložba 11(b): Izboljšanje institucionalne zmogljivosti javnih organov in deležnikov ter učinkovite javne uprave s spodbujanjem pravnega in upravnega sodelovanja ter sodelovanja med prebivalci in institucijami.

Specifični cilj: Povečanje sposobnosti sodelovanja z namenom doseganja višje ravni zrelost v čezmejnih odnosih.

Program sodelovanja Interreg V-A Slovenija-Madžarska se izvaja na osnovi odprtega javnega razpisa. To pomeni, da lahko prijavitelji vloge predložite neprekinjeno od objave razpisa naprej oziroma dokler so sredstva na voljo.

6. rok za predložitev vlog v okviru programa se bo zaključil 18. junija 2019, ob 12. uri.

V okviru 5. roka za oddajo projektnih vlog so bila vsa razpoložljiva sredstva v okviru 1. prednostne osi razdeljena, zato so se člani Odbora za spremljanje programa odločili, da se predložitve projektnih predlogov v okviru 1. prednostne osi začasno zapre. Še vedno pa lahko predložite vlogo v okviru 2. prednostne osi programa, kjer je na voljo še 1.007.819,14 EUR ESRR sredstev.

Potencialni prijavitelji:

Prednostna os 1 (prednostna naložba 6c):

Lokalne, regionalne, javne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije, kot na primer uprave nacionalnih/naravnih parkov, organi za upravljanje z gozdovi, kulturne institucije, muzeji, lokalne akcijske skupine, organizacije, ki so kompetentne na področju transporta itd.;
Podjetja v državni lasti;
Nevladne organizacije, neprofitne organizacije (vključno s pravnimi osebami, ki so ustanovljene v skladu z zasebnim pravom in imajo neprofitni status ter namen delovanja), turistična društva, organizacije za upravljanje turističnih destinacij;
Cerkvene institucije/organizacije na Madžarskem;
Zbornice in strokovna združenja.
Prednostna os 2 (prednostna naložba 11b):

Lokalne, regionalne in državne javne uprave/institucije in njihove organizacije;
Nevladne organizacije;
Izobraževalne ustanove, vključno z rehabilitacijskimi centri;
Zdravstvene ustanove, ponudniki socialnih storitev;
Uradi za zaposlovanje, različne oblike strokovnih zbornic;
Kulturne institucije in organizacije;
Akterji na področju preprečevanja tveganj in obvladovanja izrednih razmer.
Minimalna zahteva je, da v projektu sodeluje vsaj en projektni partner iz Slovenije in eden iz Madžarske ali EZTS (Evropsko združenje za teritorialno sodelovanje), registriran v eni od sodelujočih držav, v kateri so člani iz obeh držav članic.

Opombe:

Programsko območje Programa sodelovanja Interreg SI-HU vključuje naslednje teritorialne enote na ravni NUTS 3:

v Republiki Sloveniji: regiji Pomurje in Podravje,
na Madžarskem: županiji Zala in Vas.

Razpisna dokumentacija je dostopna tukaj