Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za podporno okolje za razvoj nevladnih organizacij 2019-2023

Nosilec: Ministrstvo za javno upravo
Datum objave razpisa: 2.8.2019
Rok za prijavo na razpis:

Namen javnega razpisa je krepitev zmogljivosti nevladnih organizacij za zagovorništvo, organizacijski razvoj NVO in izvajanje javnih storitev tj. krepitev čezsektorskega sodelovanja, povezovanja in vzpostavljanja partnerstev z namenom reševanja družbenih izzivov.

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje programov/projektov podpornega okolja za razvoj nevladnih organizacij, skladno z osmo in deveto alinejo prvega odstavka 23. člena Zakona o nevladnih organizacijah.

Na razpis se lahko prijavijo nevladne organizacije, ki izpolnjujejo sledeče pogoje:

  • je nevladna organizacija, ki izpolnjuje pogoje določene v 2. členu Zakona o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18),
  • je najmanj 24 mesecev vpisan v Poslovni register Slovenije,
  • je imel v letu 2018 najmanj 50.000 EUR prihodka,
  • je imel na dan 1. 1. 2019 zaposleni vsaj dve (2) osebi za polni ali krajši delovni čas,
  • ima v Republiki Sloveniji odprt transakcijski račun, ki je vpisan v register transakcijskih računov pri Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (AJPES),
  • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred vložitvijo vloge na javni razpis oziroma vrednost neplačanih zapadlih obveznosti ne znaša 50 EUR ali več,
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije,
  • za iste upravičene stroške, ki so predmet sofinanciranja v tem razpisu, ni in ne bo pridobil sredstev iz drugih javnih virov (sredstev evropskega, državnega ali lokalnega proračuna) (prepoved dvojnega sofinanciranja).

Predvidena skupna višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo predmetnega javnega razpisa, je  5.726.000 EUR. Vir sredstev je integralni proračun, proračunski sklad za razvoj NVO.

Rok za oddajo vloge je 9. september 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.