Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis za 2.ukrep uredbe: Pomoč za prenos znanja in informiranje na področju predelave ter s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju za leto 2019

Nosilec: Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Datum objave razpisa: 12.4.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje izvajanja strokovnih prireditev, ki spodbujajo prenos znanja in informiranja ljudi na podeželju, na področju predelave in s kmetijstvom povezanega delovanja na podeželju, ki niso predmet primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, v skladu z Uredbo 1407/2013/EU za:
  • namen A: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na širšem območju Republike Slovenije (območje najmanj štirih statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije), ali
  • namen B: nevladno organizacijo, nepridobitno združenje ali drugo nepridobitno obliko sodelovanja kmetov v združenju, ki je registrirana po predpisih, ki urejajo društva, zveze ali združenja in deluje na ožjem območju Republike Slovenije (območje največ treh statističnih regij iz seznama statističnih regij razpisne dokumentacije).

Vlagatelji vlog za ukrep po tem javnem razpisu za namena A in B so pravne osebe iz prejšnjega poglavja.

Upravičeni stroški za dodelitev pomoči iz ukrepa po tem javnem razpisu so:
  • stroški, povezani s prenosom znanja in informiranjem (npr. najemnine za prostore, honorarji predavateljev, materialni stroški za izvedbo aktivnosti);
  • stroški, povezani z organizacijo forumov za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi, tekmovanj, razstav in sejmov ter sodelovanjem na njih (npr. stroški udeležbe, stroški publikacij, najemnine za razstavne prostore, potni stroški zaradi udeležbe na organiziranem forumu za izmenjavo znanja med kmetijskimi gospodarstvi in potni stroški zaradi udeležbe na tekmovanju, razstavi, sejmu oziroma drugi strokovni prireditvi iz prvega odstavka I. poglavja tega javnega razpisa …);
  • stroški publikacij, kot so predstavitve, katalogi ali spletišča, ki predstavljajo dejanske podatke o delovanju vlagatelja, proizvajalcih danega proizvoda, pri čemer morajo imeti vsi proizvajalci enake možnosti za predstavitev.

Rok za oddajo vlog začne teči z naslednjim dnem po objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS do vključno 6. maja 2019.

Več informacij o razpisu najdete tukaj.