Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni razpis MDDSZ za sofinanciranje projekta kariernih centrov za mlade v KRVS

Nosilec: Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti
Datum objave razpisa: 27.5.2019
Rok za prijavo na razpis:

Predmet javnega razpisa je sofinanciranje enega večletnega projekta kariernih centrov za mlade (KCM) v kohezijski regiji Vzhodna Slovenija (KRVS), ki bo šolajoči mladini omogočil večjo dostopnost do storitev karierne orientacije. KCM bo izvajal več aktivnosti za opolnomočenje mladih za načrtovanje kariere, kot npr. informiranje o poklicih, spoznavanje njihovih interesov, lastnosti, kompetenc, prepoznavanje potreb delodajalcev in trga dela ipd.

Prijavitelj in vsak projektni partner, ki kandidira na javnem razpisu, mora izpolnjevati spodaj navedene pogoje:

  • je na razpis prijavil oziroma sodeluje le pri enem (1) prijavljenem projektu, ne glede na svojo vlogo v projektu tj. prijavitelj ali projektni partner;
  • je pravna oseba s sedežem v Republiki Sloveniji in hkrati v KRVS ter je ustanovljena vsaj leto (1) dni pred datumom, določenim za oddajo vlog na javni razpis;
  • je pravna oseba, ki je registrirana v Republiki Sloveniji za opravljanje naslednjih dejavnosti: SKD 85.600 – Pomožne dejavnosti za izobraževanje, SKD 85.590 – Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, oziroma je delovanje na področju nudenja storitev vseživljenjske karierne orientacije (npr. informiranje s področja izobraževanja in trga dela, storitve za spoznavanje poklicev in trga dela, karierno svetovanje, storitve učenja veščin vodenja kariere) določeno v okviru ustanovitvenega ali drugega temeljnega akta organizacije;
  • ima poravnane vse davke in druge obvezne dajatve, skladno z nacionalno zakonodajo, zapadle do vključno zadnjega dne v mesecu pred rokom oddaje vloge na javni razpis tj. do 30. 4. 2019;
  • ni v stečajnem postopku, postopku prenehanja delovanja, postopku prisilne poravnave ali postopku likvidacije;
  • na zadnji dan v mesecu pred rokom oddaje vlog na javni razpis nima neporavnanih obveznosti (iz naslova integralnih sredstev in namenskih sredstev kohezijske politike) do ministrstva, pri čemer za ugotavljanje obstoja obveznosti do ministrstva ni pogoj, da bi bila le-ta že ugotovljena s pravnomočnim izvršilnim naslovom;
  • za stroške, ki so predmet tega javnega razpisa ni prejel drugih javnih sredstev, vključno s sredstvi Evropske unije;
  • ima sposobnost vnaprejšnjega financiranja projekta;
  • ne izvaja projekta kot del javne službe;
  • je v obdobju od leta 2015 do dneva objave tega javnega razpisa izvajal aktivnosti na področju karierne orientacije za šolajočo mladino, starše ali strokovne delavce, ki delajo s šolajočo mladino je za šolajočo mladino zagotavljal informacije s področja izobraževanja in trga dela in/ali izvajal aktivnosti za spoznavanje poklicev in trga dela, individualna svetovanja in/ali skupinske oblike učenja veščin vodenja kariere za šolajočo mladino, izvajal skupinske oblike dela za starše ali strokovne delavce za krepitev njihovih kompetenc na področju karierne orientacije za šolajočo mladino.

Skupna okvirna višina razpoložljivih namenskih sredstev javnega razpisa za obdobje 2019 do 2022 znaša največ 1.250.000,00 EUR. Projekt bo sofinanciran iz javnih sredstev v višini 100 % realiziranih upravičenih stroškov projekta.

Rok za oddajo vloge je 27.6.2019. 

Več informacij o razpisu najdete tukaj.