Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv za izbor predlogov za sofinanciranje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture za leto 2021 (poziv Prostori/Oprema-2021)

Nosilec: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Datum objave razpisa: 17.6.2021
Rok za prijavo na razpis:

1. Naziv in sedež naročnika javnega poziva

Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, Ljubljana (v nadaljevanju JSKD).

2. Predmet javnega poziva

Predmet javnega poziva Prostori/Oprema-2021 je sofinanciranje nujnih posegov pri investicijskem vzdrževanju prostorov in nakup opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture in sicer:

– sofinanciranje investicij v obnovo prostorov, namenjenih izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– sofinanciranje investicij v nakup tehnične opreme, namenjene izvajanju ljubiteljske kulturne dejavnosti,

– sofinanciranje investicij v specializirano opremo, namenjeno izvajanju folklorne in inštrumentalne ljubiteljske kulturne dejavnosti (kostumi in specialni inštrumenti za folklorne skupine ter inštrumenti za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov).

3. Okvirna vrednost

Okvirna vrednost javnega poziva Prostori/Oprema-2021 znaša 400.000,00 EUR (z besedo: štiristo tisoč evrov). Prijavitelje opozarjamo, da je izvedba postopka poziva vezana na proračunska sredstva. Višina razpisanih sredstev se lahko spreminja in je omejena z veljavnim proračunom ter morebitnim rebalansom proračuna RS.

4. Obdobje za porabo sredstev

Dodeljena sredstva iz javnega poziva Prostori/Oprema-2021 morajo upravičenci porabiti v proračunskem letu 2021, oziroma v plačilnih rokih, kot jih določa Zakon o izvrševanju proračunov RS za leti 2021 in 2022 (Uradni list RS, št. 75/19, 61/20 – ZDLGPE, 133/20 in 174/20 – ZIPRS2122). Dodeljena proračunska sredstva se bodo izplačevala skladno z dinamiko izplačil, opredeljeno v pogodbi o sofinanciranju investicijskih projektov in na podlagi izstavljenih zahtevkov za izplačilo.

Rok za posredovanje zadnjega zahtevka za izplačilo v letu 2021 je 15. 11.  2021. Zadnji zahtevek mora biti ta dan dostavljen na vložišče JSKD z vsemi zahtevanimi prilogi.

5. Cilj javnega poziva

Cilj javnega poziva je zagotavljanje najnujnejših prostorskih pogojev in opreme za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture z namenom ohranjanja dosežene in izenačevanja stopnje razvojnih standardov prostorskih razmer in opreme za potrebe ljubiteljske kulturne dejavnosti.

6. Pomen izrazov:

Upravičene osebe po tem pozivu so nevladne kulturne organizacije, ki izvajajo ljubiteljsko kulturno dejavnost, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe v RS, ki izpolnjujejo pogoje poziva iz točke 7.

Projekt je investicijski poseg pri vzdrževanju prostorov oz. nakup opreme, ki je v celoti in v svojih delih namenjena uporabi na razpisnem področju. Zaprošeni znesek financiranja posameznega projekta ne sme presegati 10.000,00 € in hkrati ne sme presegati 80 % vseh predvidenih stroškov projekta.

Finančna uravnoteženost pomeni, da se ujemajo skupne vrednosti predvidenih odhodkov in prihodkov finančne konstrukcije celotnega projekta (odhodki = prihodki).

Upravičeni stroški so investicije v vzdrževanje prostorov in nakupa opreme, ki so nastali izključno za namen realizacije programa ljubiteljske kulturne dejavnosti, in sicer:

– v okviru obnove prostorov so upravičeni stroški investicije v obrtniška dela ter nakup materialov za obnovo prostorov, ki se uporabljajo za izvajanje ljubiteljske kulture,

– v okviru nakupa tehnične opreme so upravičeni stroški investicije v snemalno, odrsko, razsvetljevalno in ozvočevalno tehniko, drugo dvoransko opremo ter IKT opremo, ki se uporablja za namen ljubiteljske kulturne produkcije,

– v okviru nakupa specializirane opreme so upravičeni stroški investicije v kostume in specifične inštrumente za folklorne skupine ter glasbene inštrumente za pihalne, tamburaške, mandolinske, harmonikarske, kitarske in godalne orkestre ter big bande in zasedbe lovskih rogov.

Neupravičeni stroški so: davek na dodano vrednost (če je prijavitelj zavezanec za DDV), investicijska dokumentacija, projektna dokumentacija, stroški svetovalnih storitev, prispevki za dovoljenja in komunalne priključke, stroški informiranja in obveščanja javnosti o projektu.

7. Pogoji za sodelovanje na pozivu

7.1   Na poziv se lahko prijavijo le prijavitelji (upravičene osebe), ki izpolnjujejo naslednje splošne pogoje:

– so nevladne kulturne organizacije, ustanovljene kot društvo, ustanova, zavod ali zadruga, registrirane kot pravne osebe za opravljanje kulturno-umetniških dejavnosti, posredovanje kulturnih dobrin ali Dej.d.n.članskih organizacij v Republiki Sloveniji, registracija se preverja v registru AJPES, v primeru registrirane dejavnosti 94.999 (Dej.d.n.članskih organizacij) prijavitelj izkazuje delovanje na področju kulture s temeljnim aktom (priloga: temeljni akt);

– so na dan objave javnega poziva najmanj eno leto registrirani za izvajanje dejavnosti, datum registracije se preverja v registru AJPES;

– so nepridobitni, neprofitni in neodvisni od drugih subjektov;

– niso organizirani kot politična stranka, cerkev ali druga verska skupnost, sindikat ali zbornica;

– imajo ustrezen obseg kulturnega programa na področju ljubiteljske kulture (so v preteklih štirih letih izvedli vsaj tri samostojne, vsebinsko zaokrožene projekte na področju ljubiteljske kulture);

– v primeru kandidiranja za sredstva za obnovo prostorov so lastniki ali najemniki,  upravljalci ali uporabniki prostorov za vsaj 5 let od objave poziva, kar dokazujejo  z ustrezno listino;

– zagotavljajo dostopnost do prostorov, programov in aktivnosti na področju ljubiteljske kulture;

– so v primeru, da so bili pogodbena stranka JSKD v letu 2019 in 2020, izpolnjevali vse svoje obveznosti do JSKD;

– na podlagi povprečja v zadnjih treh letih pred objavo poziva niso bili sofinancirani iz državnega proračuna namenjenega za kulturo, s sredstvi višjimi od 20.000,00 evrov na leto;

– dovoljujejo objavo osebnih podatkov z namenom objave rezultatov poziva na spletni strani JSKD, skladno z Zakonom o dostopu do informacij javnega značaja (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 117/06 – ZDavP-2, 23/14, 50/14, 19/15 – odl. US,  102/15 in 7/18) in Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo);

– prijavljajo investicijske projekte, ki ustrezajo splošnimi pogojem pod točko 7.2

7.2   Predlagani investicijski projekt ustreza splošnim pogojem tega poziva, če:

– zaprošeni znesek sofinanciranja predlaganega kulturnega projekta ni višji od 10.000,00 € in hkrati ne presega 80 % vseh predvidenih stroškov;

– skupna vrednost projekta ni nižja od 2.000,00 evrov, prijavitelj pa zagotavlja ustrezen delež sofinanciranja z lastnimi ali pridobljenimi sredstvi;

– projekt ni prijavljen na ostale javne pozive ali javne razpise JSKD v letu 2021 in ni financiran iz državnega proračuna, namenjenega kulturi.

Prijavitelj poda podpisano izjavo o izpolnjevanju pogojev iz 7. točke v predpisanem prijavnem obrazcu. V primeru, da JSKD naknadno zahteva originalna potrdila o izpolnjevanju splošnih pogojev po posameznih alinejah, jih mora prijavitelj dostaviti v zahtevanem roku.

8. Izpolnjevanje pogojev poziva

Izpolnjevanje pogojev poziva ugotavlja pristojni uslužbenec za vodenje postopka poziva, ki ga imenuje direktorica. Vloge, prispele na poziv, se odpira po vrstnem redu prispetja vlog.

Prijavitelji formalno nepopolnih vlog bodo pozvani, da svoje vloge dopolnijo. Prijavitelj mora vlogo dopolniti v petih dneh po prejemu poziva za dopolnitev, sicer se bo ta štela kot nepopolna. V pozivu k dopolnitvi bo stranka opozorjena, da se vrstni red obravnave določi, ko je vloga popolna. Vloge, ki ne bodo pravočasne, popolne ali jih ne bodo vložile upravičene osebe, bodo izločene iz nadaljnjega postopka in zavržene s sklepom.

9. Kriteriji javnega poziva

Pravočasne in popolne vloge, vložene s strani upravičenih oseb, bo obravnavala strokovno programska komisija za področje investicij za razvoj ljubiteljske in nevladne kulture po lokalnih skupnostih in mladinske kulturne dejavnosti na podlagi podatkov iz vlog in uradnih evidenc po vrstnem redu njihovega prispetja, skladno z naslednjimi kriteriji:

9.1   Projekti obnove prostorov se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriterij DA NE
1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

4.

Projekt zagotavlja zakonsko predpisane minimalne standarde za izvajanje dejavnosti:

5.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

Izpolnjevanje kriterijev:

9.2   Projekti nakupa tehnične opreme se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriterij DA NE
1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

4.

Projekt  je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa:

5.

Projekt upošteva sodobne tehnične standarde za nakup opreme:

6.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

Izpolnjevanje kriterijev:

 

9.3 Projekti nakupa specializirane opreme se ocenjujejo na podlagi naslednjih kriterijev:

Kriterij DA NE
1.

Projekt vzpostavlja ali/in izboljšuje pogoje za ljubiteljsko kulturno udejstvovanje:

2.

Projekt je celovit in zaokrožen, tehtno vsebinsko obrazložen in utemeljen:

3.

Projekt je realno ovrednoten in ima uravnoteženo finančno konstrukcijo:

4.

Projekt  je nakup opreme, ki nadomešča prijaviteljevo dotrajano opremo oziroma nakup nove opreme, ki je potrebna za izvajanje programa:

5.

Projekt upošteva strokovne standarde za nakup opreme s področja folklorne in inštrumentalne dejavnosti:

6.

Projekt omogoča trajnejše delovanje na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti:

Izpolnjevanje kriterijev:

 

10. Uporaba kriterijev in določitev višine sofinanciranja

Kriteriji so ovrednoteni z DA ali NE.

Strokovno programska komisija bo ocenjevala vloge po vrstnem redu njihovega prispetja v skladu s kriteriji poziva do porabe sredstev. Vrstni red prispetja posamezne vloge se določi, ko je vloga popolna. Strokovno programska komisija lahko predlaga v financiranje projekte, ki v celoti izpolnjujejo kriterije tega poziva (vsi kriteriji obnove prostorov oz. nakupa opreme so ocenjeni z DA), v višini zaprošenega zneska oz. največ 10.000,00 €, do porabe sredstev. V primeru, da za zadnjega prijavitelja ne bo več na razpolago sredstev v višini, ki bi mu pripadala glede na zaprošeni znesek, bo financiranje mogoče le v višini preostanka sredstev.

Med vlogami, ki so prispele istočasno in zaradi porabe sredstev ne morejo biti v celoti sofinancirane, se preostanek sredstev razdeli med  prijavitelje sorazmerno glede na zaprošena sredstva.

11. Rok za oddajo vlog na poziv:

Poziv se začne 28. 6. 2021 ob 9.00 in se zaključi s porabo razpoložljivih sredstev, vendar traja najdlje do 31. 8. 2021. V okviru tega roka bodo vloge obravnavane po času prispetja.

12. Vloga na poziv je popolna če:

–   je predložena na prijavnih obrazcih poziva Prostori/Oprema-2021 v elektronski in fizični obliki;

–   je izpolnjena v slovenskem jeziku;

– vsebuje vse predpisane obrazce: A (splošni podatki), A1 (podatki o preteklem delovanju prijavitelja), B (podatki o projektu), B1 (utemeljitev ciljev in učinkov projekta), I (izjava);

– vsebuje vse zahtevane podatke;

– vsebuje vse obvezne priloge navedene v 7. točki poziva (temeljni akt iz katerega je razvidno, da prijavitelj deluje na področju kulture, v primeru, če ima prijavitelj v registru AJPES zavedeno dejavnost 94.999 (Dej.d.n.članskih organizacij); listina o lastništvu ali dolgoročnem (vsaj 5 let) najemu, upravljanju oz. uporabi prostorov, če prijavitelj kandidira za sredstva za obnovo prostorov)

– je na ustreznem mestu podpisana in žigosana.

13.   Oddaja in dostava vlog

Vloga mora biti izpolnjena in oddana v elektronski obliki na: https://razpisi.jskd.si ter v tiskani obliki lastnoročno podpisana poslana na naslov: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, Štefanova 5, p. p. 1699, 1000 Ljubljana, do 31. 8. 2021 oz. najpozneje ta dan oddana na pošti kot priporočena pošiljka ali najpozneje ta dan v poslovnem času predložena na JSKD. Vloga, ki je oddana samo elektronsko in ne tudi v tiskani obliki, se šteje kot neoddana.

Oddaja vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji tega poziva.

Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici in obvezno označena po predlogi (predloga se samodejno natisne ob tiskanju v aplikaciji za razpise JSKD izpolnjene vloge).

Posamezni prijavitelj lahko na poziv predloži največ tri (3) vloge. Če bodo prijavitelji vložili večje število vlog od predpisanih, bo komisija obravnavala tiste, ki jih je prijavitelj prej elektronsko oddal, preostale vloge bodo zavržene s sklepom.

Posamezni prijavitelj mora predložiti vsako vlogo v ločenem ovitku. Vsaka od predloženih vlog  mora ustrezati pogojem popolne vloge.

Za priporočeno pošiljko, na kateri ni označena ura oddaje priporočene pošiljke, se šteje, da je bila tistega dne oddana ob 23.59 uri.

13.1. Za prepozno se šteje vloga, ki ni bila oddana priporočeno na pošto do vključno 31. 8. 2021, oz. do tega dne ni bila v poslovnem času predložena vložišču JSKD. V okviru tega roka se bodo vloge obravnavale sproti po času prispetja popolnih vlog. Za prepozno se šteje tudi vloga, ki je prispela po dnevu, ko se je javni poziv končal zaradi porabe sredstev.

13.2 Za nepopolno se šteje vloga, ki ne vsebuje vseh obveznih sestavin, ki jih zahteva besedilo poziva in dokumentacija poziva. Za nepopolno se bo štela tudi vloga, ki bo na poziv prispela kot formalno nepopolna in je prijavitelj po formalnem pozivu ne bo dopolnil v zahtevanem pet dnevnem roku.

13.3 Za neupravičeno osebo se bo štel tisti prijavitelj, katerega vloga ne bo izpolnjevala pogojev, določenih v besedilu poziva pod točko 7. Izpolnjevanje pogojev se bo ugotavljalo na osnovi obveznih dokazil, vpogledov v evidence in vloge prijavitelja.

Prijavitelj lahko vlogo dopolnjuje ali spreminja do ocenjevanja in vrednotenja vloge na strokovni komisiji. Dopolnjevanje in spreminjanje vlog je možno le v roku trajanja poziva z oznako, na katero vlogo se dopolnitev ali sprememba nanaša.

Oddaja popolne vloge pomeni, da se prijavitelj strinja z vsemi pogoji in kriteriji poziva.

JSKD bo po odpiranju vlog iz nadaljnjega postopka izločil vse vloge prijaviteljev:

– ki jih ni vložila upravičena oseba;

– prepozne vloge in prepozne dopolnitve vlog;

– vloge, ki so nepopolne.

14.   Pristojni uslužbenec za posredovanje informacij in pojasnil

Matej Maček, matej.macek@jskd.si, 01/24-10-518.

Uradne ure po telefonu in elektronski pošti so vsak ponedeljek, sredo in petek od 9. do 11. ure.

15.   Odločitev

Direktorica na podlagi predloga strokovne komisije o vsaki ustrezni vlogi, prispeli na poziv, izda posamično odločbo, s katero odloči o odobritvi ali zavrnitvi vloge. Odločba o odobritvi je podlaga za sklenitev pogodbe. V primeru, da ne pride do sklenitve pogodbe ali da pride do odstopa od pogodbe, se lahko sprejme v sofinanciranje popolno vlogo naslednjega upravičenega prijavitelja na posamezen sklop, ki zaradi porabe sredstev ni bila sprejeta v sofinanciranje.
JSKD bo izbral predloge investicijskih projektov po postopku, kot ga določa ZUJIK in Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa.

 Aplikacijo za pripravo vloge najdete tukaj.