Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javni poziv LAS Goričko 2020 v okviru EKSRP za leto 2019

Nosilec: LAS Goričko
Datum objave razpisa: 13.2.2019
Rok za prijavo na razpis:

Obveščamo vas, da je LAS Goričko 2020 13. 02. 2019 objavil JAVNI POZIV za izbor operacij za uresničevanjem ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Goričko 2020 v letu 2019, ki se bodo financirale iz sredstev Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Namen javnega poziva je izbor operaciji (projektov), katerih rezultati prispevajo k uresničevanju SLR na območjih LAS Goričko 2020 v obdobju 2019-2021 in sofinanciranje njihovih stroškov.
Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa 19.2 »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v okviru Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Okvirna višina razpoložljivih sredstev za sofinanciranje znaša 445.728,68 EURiz Evropskega kmetijskega sklad za razvoj podeželja (v nadaljevanju EKSRP). Delež sofinanciranja upravičenih stroškov za operacije sofinancirane izEKSRP znaša 85%. Sredstva po javnem pozivu se razpisujejo za obdobje 2019-2021.

Upravičeni stroški za izvedbo operacij sofinanciranih iz EKSRP so stroški, nastali po izdaji odločbe, s katero Agencija RS za kmetijske trge in razvoj podeželja odobri izvajanje predlagane operacije. Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je datum začetka upravičenosti stroškov storitev zunanjih izvajalcev iz petega odstavka 28. člena in petega odstavka 35. člena Uredbe CLLD 1. januar 2014.
Operacija mora biti izvedena in zaključena najpozneje v treh letih od pravnomočnosti odločbe o potrditvi operacije s strani ARSKTRP.

Javni poziv je objavljen na spletni strani http://www.las-goricko.si/javni-pozivi/eksrp/ in sicer z dnem 13.02.2019. Javni poziv bo objavljen do 29.03.2019.

Predloge operacij z vlogo na javni poziv je potrebno poslati priporočeno po pošti na naslov LAS Goričko 2020, Martjanci 36, 9221 Martjanci do 29.03.2019ali osebno dostaviti na sedež vodilnega partnerja LAS,  ki je v Martjancih 36, 9221 Martjanci do 29.03.2019 do 13:00 ure.