Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

JAVNI NATEČAJ za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2019

Nosilec: Občina Gornja Radgona
Datum objave razpisa: 27. 11. 2020
Rok za prijavo na razpis:

1. Vrste priznanj:
Občina Gornja Radgona objavlja Javni natečaj za podelitev priznanj župana na področju prostovoljstva v Občini Gornja Radgona za leto 2019, s katerim razpisuje naslednja priznanja na področju prostovoljstva za leto 2019:
– naj prostovoljec / naj prostovoljka do 30 let,
– naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 30 let,
– naj prostovoljec / naj prostovoljka nad 50 let,
– naj prostovoljna organizacija,
– naj prostovoljni dogodek.

2. Pogoji za sodelovanje:
Natečaj naj prostovoljec/prostovoljka za leto 2019
– Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod ali druga javna ali zasebna institucija.
– Prostovoljec/ka za svoje delo ne sme biti plačan/a oziroma ne zaposlen/a za izvajanje dejavnosti, za katere se ga/jo prijavlja na razpis.
– Prostovoljec/ka mora biti z udeležbo seznanjen in se mora z njo strinjati, tako da skupaj s prijaviteljem napiše opis svojega prostovoljnega delovanja.
– Prostovoljec/ka mora imeti stalno prebivališče v občini Gornja Radgona. Izjemoma ima lahko stalno prebivališče drugje, v kolikor je prostovoljno delo opravljal/a na območju občine Gornja Radgona.
– Prostovoljec/ka je moral/a prostovoljno delovati v letu 2019.
– Kot starostna meja prostovoljca/prostovoljke do 30 let bo upoštevana starost od 15 let do 30 let.

Naj prostovoljna organizacija za leto 2019
– Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija.
– Prijavljena organizacija mora imeti sedež v Občini Gornja Radgona in mora biti njihovo delovanje v letu 2019 povezano z občino.
– Prijavljena organizacija mora biti s prijavo seznanjena in mora kot dokazilo posredovati soglasje izvršilnega organa.

Naj prostovoljni dogodek v letu 2019
– Predlagatelj je lahko posameznik, neformalna skupina, društvo, zavod, druga institucija.
– Prijavijo se lahko dogodki pri katerih je prostovoljno delo bistveno prispevalo k izpeljavi oziroma kvaliteti izvedbe dogodka (ni pa nujno, da je bil v celoti izveden s prostovoljnim delom).
– Čas izvedbe dogodka se je moral zaključiti v letu 2019.
– Kraj izvedbe v občini Gornja Radgona.

3. Način izbora
Postopek izbire naj prostovoljca / prostovoljke, naj prostovoljne organizacije in naj prostovoljnega dogodka bo na podlagi pravilno prispelih prijav opravila komisija, ki jo s sklepom določi ali pooblasti župan. Kot kriteriji izbire bodo komisiji služili predvsem dosežki predlaganih, delo v organizaciji, vpliv na lokalno okolje, ipd. Komisija bo na podlagi svoje strokovne avtoritete o teži vsake prijave presojala posebej. Komisija si pridružuje tudi pravico, da predlaga županu, da se v posamezni kategoriji ne podeli naziva, če presodi, da je število ali kvaliteta prijav prenizka. O podelitvi priznanj dokončno odloči župan.

4. Rok in prijava
Prijavnice so dosegljive na spletni strani Občine Gornja Radgona, lahko pa jih zainteresirani v roku razpisa prevzamejo v prostorih tajništva Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13. Prijavnica naj bo izpolnjena berljivo ter se s prilogami posreduje po pošti ali odda v vložišču
Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, pisarna št. 25/I do vključno 30. decembra 2020. Vloga mora biti predložena v zaprti kuverti, z navedenim predlagateljem, ter na sprednji strani označena z napisom »NE ODPIRAJ – NATEČAJ –
PROSTOVOLJSTVO«.

Več na: gor-radonga.si