Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Razpis za sofinanciranje gasilske zaščitne in reševalne opreme 2023

Razpisovalec: Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje
Datum objave: 31. 3. 2023
Rok prijave: 8. 5. 2023

 

NAMEN IN CILJ RAZPISA

Namen razpisa je sofinanciranje nabave določene nove gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil za prostovoljna gasilska društva ter gasilskih vozil za gasilske zveze, nabavljenih v obdobju od 1. 5. 2022 do 30. 4. 2023. 

Cilj razpisa je pospeševanje posodabljanja zaščitne in reševalne opreme gasilskih enot prostovoljnih gasilskih društev ter zagotavljanje usklajenega razvoja teh enot.

 

PREDMET RAZPISA

Predmet razpisa je sofinanciranje naslednjih vrst gasilske opreme:

A. Oprema skupine A – izključno nova oprema: 

 • gasilska zaščitna obleka (GZO),
 • gasilska zaščitna obleka za požare v naravi (GZO-PN),
 • kombinezon za gašenje požarov v naravi – impregniran bombaž (KGP-B),
 • gasilska zaščitna čelada (GZČ),
 • gasilska zaščitna čelada za gašenje gozdnih požarov in tehnično reševanje (GZČ GP+TR),
 • gasilski zaščitni škornji (GZŠ),
 • gasilske zaščitne rokavice (GZR),
 • izolirni dihalni aparat – komplet (IDA+TP),
 • izolirni dihalni aparat
 • komplet brez tlačne posode (IDA),
 • tlačna posoda (TP),
 • gasilska delovna obleka – tip B (GDO-B),
 • izpihovalnik – za gašenje gozdnih požarov (IZP),
 • nahrbtna brenta (NB),
 • gasilski pas (GP),
 • termo kamera (TK).

B. Oprema skupine B (vozila, podvozja, nadgradnje in naprave): 

 • gasilska vozila, nadgradnje in podvozja (GV):
 • pri gasilskih vozilih se upoštevajo tudi rabljena podvozja starosti največ 5 let;
 • pri nadgradnji starost podvozja ne sme presegati polovice življenjske dobe gasilskih vozil;
 • prenosne motorne brizgalne (MB): PFPN 10-1000, PFPN 10-750 in PFPN 10-1500 – nove;
 • potopne črpalke (PČ): 230V, izdelane v skladu z DIN 14425 ali SIST EN ISO 9906, moč črpanja: min. 700 l/min pri 0 barih – nove;
 • agregati (A): izdelani po DIN 14685-1, moč agregata: najmanj 5 KVA električne moči – novi;
 • zaščitna stikala (PRCD-K, PRCD-S) – nova;
 • nadtlačni ventilatorji (NV) – novi.

 

Prijavitelj na ta razpis (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj) se lahko prijavi za sofinanciranje na posamezno ali več vrst gasilske zaščitne in reševalne opreme, ki je predmet razpisa.

Pogoji, ki jih mora izpolnjevati prijavitelj na javni razpis, so podrobno opisana v javnem razpisu, tukaj.

Vrednost za posamezen kos opreme je določena z razpisom. Upoštevana bo samo oprema, ki v celoti ustreza pogojem razpisa.

 

NAČELO IZRAČUNA VIŠINE SOFINANCIRANJA

Določitev pripadajočega deleža sredstev, ki za delitev pripada posamični vrsti opreme: 

Posamezni deleži se določijo kot razmerje med seštevkom izhodiščne vrednosti za posamično vrsto na razpis prijavljene opreme in seštevkom izhodiščnih vrednosti vse na razpis prijavljene opreme iz te skupine opreme.

Določitev višine dodeljenih sredstev za sofinanciranje na enoto posamične vrste opreme: 

Na podlagi celotne količine na razpis prijavljene posamične vrste opreme in njene izhodiščne vrednosti se določi višina sofinanciranja za enoto posamične vrste opreme. Pri tem se upošteva pripadajoč delež razpoložljivih sredstev za to vrsto opreme.

Načini izračunov so prikazani v javnem razpisu.

 

MINIMALNI ZNESEK SOFINANCIRANJA

V kolikor znesek sofinanciranja za izplačilo posameznemu prijavitelju ne presega vrednosti 50,00 EUR se ne izplača.

 

VIŠINA SREDSTEV

Višina sredstev, ki so na razpolago za predmet razpisa: višina sredstev, ki so na razpolago za izvedbo razpisa, znaša 2.800.000,00 EUR, oziroma bodo sredstva razdeljena v okviru največje možne višine likvidnostnih sredstev ob zaključku razpisa.

 

NAČIN IZDELAVE VLOGE ZA PRIJAVO IN ROK

Prijavitelj mora vlogo na razpis za dodelitev sredstev izpolniti in zaključiti v informacijskem gasilskem sistemu »Vulkan« ter natisniti in skupaj z vsemi prilogami poslati izključno s priporočeno pošto na naslov: »Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana«. Rok za prijavo na razpis prične teči z dnem objave v uradnem listu, prijavo pa je mogoče oddati do vključno 8. 5. 2023.

 

DATUM ODPIRANJA PRISPELIH VLOG

Odpiranje vlog za dodelitev sredstev bo opravila komisija za izvedbo razpisa, imenovana s strani izvajalca razpisa in GZS. Komisija bo z odpiranjem vlog pričela 9. 5. 2023.

Odpiranje vlog ne bo javno. Prijavitelji, ki bodo izpolnjevali pogoje razpisa, bodo prejeli v podpis pogodbe o sofinanciranju gasilske zaščitne in reševalne opreme ter gasilskih vozil.

Seznam prijaviteljev, ki bodo izpolnjevali razpisne pogoje, bo v mesecu avgustu 2023 objavljen na internetni strani GZS.

 

DODATNE INFORMACIJE

Za morebitne dodatne informacije se obrnite na Gasilsko zvezo Slovenije, Tržaška cesta 221, 1000 Ljubljana:

• spletna stran: https://gasilec.net/ ,

• elektronski naslov: adriana.cividini@gasilec.net.