Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Omejitve zbiranja

Zaradi preprečitve širjenja okužb s koronavirusom veljajo začasni ukrepi in omejitve zbiranja ljudi. S tem zagotavljamo varnost državljanov in izboljšujemo epidemiološko stanje v Sloveniji.

Kaj je prepovedano

Začasno je prepovedano zbiranje več kot 10 ljudi. Zbiranje do 10 ljudi je dovoljeno samo, če je mogoče zagotoviti minimalno varnostno razdaljo v skladu z navodili NIJZ.

Kaj je dovoljeno

Dovoljeni so organizirani javni shodi in prireditve ter druga javna zbiranja:

 • do največ 500 ljudi,
 • ob pridobljenem pozitivnem mnenju NIJZ in
 • ob zagotavljanju minimalne varnostne razdalje med ljudmi in spoštovanju priporočil NIJZ.

Po teh pogojih so dovoljena naslednja zbiranja:

 1. Organizirani javni shodi ali javne prireditve, ki jih je treba v skladu z Zakonom o javnih zbiranjih prijaviti pri policijski postaji ali zanje pridobiti dovoljenje upravne enote. Organizator mora ob prijavi poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ in ves čas zagotavljati minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ.
 2. Organizirani javni shodi in javne prireditve ter druga javna zbiranja, ki jih ni treba prijaviti pri policijski postaji ali pridobiti dovoljenja upravne enote, mora pa organizator pridobiti pozitivno mnenje NIJZ in ves čas zagotavljati minimalno varnostno razdaljo med ljudmi v skladu z navodili NIJZ. Takšna zbiranja so:
  – javna zbiranja, za katera veljajo posebni predpisi, če jih ti predpisi urejajo drugače,
  – verski obredi v zgradbah oziroma prostorih, ki so določeni za opravljanje verske dejavnosti, in javnih prostorih, ki sestavljajo celoto z zemljiščem, na katerem stoji zgradba, določena za opravljanje verske dejavnosti,
  – svečanosti ob rojstvu in poroki, jubileji, družinski prazniki in podobna zbiranja, pogrebni sprevodi in druge žalne slovesnosti ter krajevno običajni verski sprevodi in procesije, ki potekajo po ustaljenih poteh in ne ogrožajo varnosti cestnega prometa,
  – kongresi, zbori političnih strank, sindikatov, verskih skupnosti, društev oziroma organov upravljanja v gospodarskih družbah in drugih organizacijah ali so zborno delo šol in druge oblike izobraževanja, če se organizirajo v zaprtih prostorih,
  – zbiranja v zvezi z opravljanjem funkcije poslanke ali poslanca ali občinske svetnice ali svetnika (srečanja z volivci), če potekajo v zaprtih prostorih,
  – spontani ulični nastopi.
 3. Dovoljena so tudi zbiranja, ki jih ni treba prijaviti (treba pa je pridobiti pozitivno mnenje NIJZ), če jih organizirajo:
  – gospodarske družbe in samostojne podjetnice posameznice oziroma samostojni podjetniki posamezniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih,
  – politične stranke, sindikati, verske skupnosti, društva in druge organizacije v zvezi z opravljanjem svoje dejavnosti, določene s predpisom, statutom ali pravili, v svojih poslovnih prostorih, ki so namenjeni za opravljanje te dejavnosti,
  – študentke oziroma študenti, dijakinje oziroma dijaki, učenke oziroma učenci, v mejah hišnega reda v šolskih prostorih.

Na vseh navedenih javnih shodih, javnih prireditvah in drugih zbiranjih ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

Za zagotovitev in spoštovanje ukrepov iz odloka je odgovoren sklicatelj oziroma organizator.

NIJZ mora obravnavati vsako podano vlogo za izdajo pozitivnega mnenja za javni shod, javno prireditev ali drugo obliko zbiranja, za katero se Zakon o javnih zbiranjih ne uporablja, in izdati pozitivno ali negativno mnenje.

Poroke, pogrebi, pikniki, rojstni dnevi, tabori, delavnice, cerkveni obredi, poslovni dogodki, koncerti, strokovna srečanja, seminarji in kongresi

Pri vseh tovrstnih zbiranjih velja omejitev do največ 500 ljudi, pri čemer mora organizator pridobiti pozitivno mnenje NIJZzagotavljati minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in upoštevati higienska priporočila NIJZ.

Na teh zbiranjih ni dovoljena strežba oziroma pogostitev s hrano.

Zbiranje v gostinskih obratih

Če se gostinska dejavnost izvaja kot redna dejavnost gostinskega obrata, ne veljajo omejitve iz odloka o omejitvi zbiranja. Gostinec mora zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in spoštovanje higienskih priporočil NIJZ.

Če gre za prireditev ali drugo obliko javnega zbiranja, je to dovoljeno za največ 500 ljudi ob pogoju, da organizator predhodno pridobi pozitivno mnenje NIJZ in ves čas zagotavlja minimalno varnostno razdaljo med ljudmi in spoštovanje priporočil NIJZ.

Športne prireditve, treningi in tekme

Če se treningi in tekme izvajajo v okviru redne dejavnosti društva ali kluba na ali v prostoru ali igrišču tega društva ali kluba, velja omejitev do 500 ljudi ob predhodno pridobljenem pozitivnem mnenju NIJZ in spoštovanju priporočil NIJZ. Do 10 udeležencev se lahko zbere tudi brez pozitivnega mnenja NIJZ, če so izpolnjeni pogoji, ki jih predpisuje NIJZ (minimalna varnostna razdalja med ljudmi, razkužila ipd.).

Kadar gre za organizirano javno športno prireditev, ki jo je treba po določbah Zakona o javnih zbiranjih prijaviti na policijski postaji ali pridobiti dovoljenje upravne enote, velja omejitev zbiranja do 500 ljudi, organizator pa mora pristojnemu organu poleg zakonsko predpisane dokumentacije predložiti tudi pozitivno mnenje NIJZ in spoštovati priporočila NIJZ.

Kinopredstave, lutkovne, gledališke in operne predstave ter druge prireditve

Če jih organizirajo gospodarske družbe in samostojni podjetniki kot svojo redno dejavnost v svojih poslovnih prostorih, so dovoljene za največ 500 udeležencev, ob predhodnem pozitivnem mnenju NIJZ in brez prijave prireditve pri policijski postaji.

Prireditve in dogodki na tržnici ter sejmi kot gospodarska dejavnost

Če gre za organizacijo tržnice ali sejma kot gospodarske dejavnosti v sklopu delovanja družbe v svojih poslovnih prostorih, je dovoljeno zbiranje do 500 udeležencev, ob predhodnem pozitivnem mnenju NIJZ in brez prijave prireditve pri policijski postaji.

Izjeme od splošnih omejitev

V primeru izvajanja nalog države, samoupravnih lokalnih skupnosti in javnih služb splošne omejitve iz odloka ne veljajo (npr. redne občinske seje, občni zbori in drugi zbori, ki pomenijo način dela državnih organov in organov lokalnih skupnosti).

 

Vir: gov.si