Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Sprejeta merila za pridobitev statusa v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v skladu z določili Zakona o nevladnih organizacijah izdalo Pravilnik o določitvi meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladnih organizacij za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Pravilnik določa kriterije za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva, pogoje za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu pa določa Zakon o nevladnih organizacijah.

Nevladni organizaciji se podeli status nevladne organizacije v javnem interesu na določenem področju, če njeno delovanje na tem področju presega interese njenih ustanoviteljev oziroma njenih članov in je splošno koristno. Status v javnem interesu podeljujejo resorna ministrstva. Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo bo poleg statusa pravne osebe v javnem interesu na področju spodbujanja razvoja turizma tako podeljevalo tudi status nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva.

Nevladne organizacije, ki pridobijo status delovanja v javnem interesu, imajo določene ugodnosti, saj status med drugim prinaša prednosti pri javnih razpisih, namenjenim nevladnim organizacijam, za pridobivanje sredstev iz državnega proračuna in možnost prejetja donacije 1 % dohodnine.

Nevladna organizacija lahko na ministrstvo poda vlogo za podelitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju razvoja socialnega podjetništva, ministrstvo nato odloča o podelitvi statusa na podlagi določil Zakona o nevladnih organizacijah, na podlagi sprejetega Pravilnika pa ugotavlja izpolnjevanje meril za izkazovanje pomembnejših dosežkov delovanja nevladne organizacije na področju razvoja socialnega podjetništva.

Nevladna organizacija izkaže pomembnejše dosežke svojega delovanja na področju razvoja socialnega podjetništva, če izpolnjuje vsa naslednja merila:
1. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge redno predstavljala razvoj socialnega podjetništva ter ozaveščala javnost o pomenu razvoja socialnega podjetništva in širila strokovno znanje z organiziranjem posvetov, seminarjev, izvajanjem delavnic ali drugih oblik srečanj za razvoj socialnega podjetništva v skupnem obsegu najmanj 150 ur;
2. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge redno izvajala formalne ali neformalne oblike mentorstva oziroma usposabljanja za razvoj delovanja socialnih podjetij v skupnem obsegu najmanj 80 ur;
3. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge izdala vsaj šest strokovnih publikacijskih enot (strokovne, znanstvene članke, strokovne publikacije) na področju razvoja socialnega podjetništva;
4. se je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge z lastnim strokovnim prispevkom, ki se nanaša na njeno delo na področju razvoja socialnega podjetništva, udeležila konference, strokovnega posveta, seminarja ali izobraževanja na državni ali mednarodni ravni ali je sama organizirala konferenco, strokovni posvet, seminar ali izobraževanje na državni ali mednarodni ravni;
5. je v zadnjih dveh letih pred vložitvijo vloge dejavno sodelovala v procesu priprave državnih ali občinskih zakonskih ali podzakonskih aktov ali drugih vsebinskih dokumentov na področju razvoja socialnega podjetništva.