Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Javna dela za pomoč pri odpravi posledic poplav

Sofinanciranje stroškov zaposlitve brezposelnih v programih javnih del za pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov iz avgusta 2023. Programi se izvajajo na podlagi javnega povabila, ki je odprto od 18.9.2023 do razdelitve sredstev, najdlje do 31.3.2024. 

Javna dela spodbujajo aktivnost oseb, prijavljenih v evidenci brezposelnih, za pomoč prizadetim občinam pri odpravi posledic poplav in plazov, hkrati pa omogočajo socialno in delovno vključenost udeležencev programov ter prispevajo k ohranitvi in razvoju novih delovnih sposobnosti.

Izvajalci javnih del ste lahko neprofitni delodajalci, ki vam je naročnik programa javnega dela izkazal javni interes in ste bili na podlagi predložene ponudbe izbrani na javnem povabilu. Za kandidiranje morate izpolnjevati vse pogoje, ki so podrobneje opredeljeni v javnem povabilu.

V programih se lahko izvaja izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov 2023 ter izhajajo iz Kataloga programov javnih del za leto 2023, in sicer iz naslednjih področij
oziroma veljavnih programov javnih del:
1. Kmetijstvo:
– Ohranjanje in varovanje kulturne krajine, gozdov, obnova vasi

3. Okolje in prostor
– Varstvo okolja ohranjanje narave, upravljanje z vodami in spodbujanje trajnostnega prostorskega razvoja
– Urejanje in vzdrževanje javnih površin ter občinskih cest

5. Socialno varstvo
– Pomoč starejšim in invalidom
– Socialno vključevanje posebej ranljivih skupin

6. Drugi programi javnih del
– Pomoč pri izvajanju programov za občane
– Pomoč v primeru elementarnih nesreč

Naročnik programa je lahko:

  • občina s seznama občin, ki je priloga javnemu povabilu, v skladu s Pravilnikom o izboru in sofinanciranju programov javnih del,
  • pristojno ministrstvo ali, glede na vsebino progama javnega dela,
  • ustrezna strokovna organizacija, katere ustanoviteljica je Republika Slovenija.

Izvajalci, ki imajo zaposleno od 2 do vključno 5 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo programov javnih del le za 1 brezposelno osebo.
Izvajalci, ki imajo zaposlene od 6 do vključno 10 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo programov javnih del za največ 3 brezposelne osebe.
Izvajalci, ki imajo zaposlenih od 11 do vključno 20 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo programov javnih del za največ 5 brezposelnih oseb.
Izvajalci, ki imajo zaposlenih več kot 20 oseb, lahko kandidirajo in pridobijo sredstva za izvedbo programov javnih del za največ 10 brezposelnih oseb.

V programih se lahko izvajajo izključno dela, ki predstavljajo pomoč občinam pri odpravi posledic poplav in zemeljskih plazov, izhajajo pa iz Kataloga programov javnih del za leti 2023 in 2024 ter veljavnega Kataloga ukrepov aktivne politike zaposlovanja. Izvajanje programov poteka najdlje do 31.12.2024.

Sredstva za plače in druge stroške dela udeležencev javnih del zagotavlja ZRSZ.

Zaposleni je upravičen do plače:
– od vključno I. do vključno V. ravni izobrazbe oziroma usposobljenosti v višini 100% minimalne plače;
– za VI. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti v višini 110% minimalne plače;
– za VII. raven strokovne izobrazbe oziroma usposobljenosti v višini 120% minimalne plače.

V primeru morebitne predčasne prekinitve ali po izteku enega leta vključitve v program se lahko zaradi stanja na trgu dela oseba v program vključi ponovno. Za ponovno vključitev se šteje vključitev, ki se opravi pred
potekom šestih mesecev od izteka zadnje vključitve v program javnih del na podlagi tega javnega povabila.
Ciljne skupine brezposelnih oseb, ki se lahko ponovno vključijo v javna dela za skupaj več kot eno leto, vendar
največ do izteka izvajanja programa 31. 12. 2024, so:
– brezposelni invalidi,

– brezposelne osebe, starejše od 58 let.

Predvideni termini odpiranja na območni službi Murska Sobota so ob sredah.

Dodatne informacije najdete tukaj.