Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Epidemija je preklicana – kaj to pomeni?

Objavljamo informacije, ki jih je v zvezi s preklicom epidemije pripravil CNVOS.

Vlada RS je na dopisni seji 14. 5. 2020 z Odlokom o preklicu epidemije nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) preklicala epidemijo nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19), ki je bila razglašena 12. marca 2020. To pomeni, da se spreminja tudi veljavnost interventnih ukrepov. A ukrepi, ki so bili sprejeti na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS, št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo in 49/20 – ZIUZEOP), se ob njihovi strokovni utemeljenosti še naprej uporabljajo. Tako je na dan 18. 5. 2020 med drugim še vedno omejeno zbiranje ljudi na javnih krajih in mestih in sicer, če se zbira več kot 50 ljudi in ni mogoče zagotoviti higienskih ukrepov.

OPROSTITEV SOCIALNIH PRISPEVKOV, POVRAČILO NADOMESTIL PLAČ IN DRUGI UKREPI

Interventni ukrepi, določeni v Zakonu o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP), bodo veljali le do 31. maja 2020.

Preklic epidemije torej ne pomeni, da ukrepi v maju ne veljajo več. V maju 2020 ste tako nevladne organizacije še vedno upravičene do:

 • oprostitve plačila vseh socialnih prispevkov za delavce, ki ste jih oziroma jih še boste za obdobje do konca maja 2020 napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Ukrep boste lahko uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1004 pri obračunu plače za mesec maj;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki ste jih že napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile. Na podlagi sklepa ZRSZ boste zadnje izplačilo prejeli za povračila nadomestila plače za mesec maj v juliju;
 • povračilo izplačila nadomestila plače za delavce, ki jih boste še v mesecu maju napotili na čakanje na delo doma oziroma so odsotni zaradi višje sile (gre za opravičeno odsotnost z dela do 31. maja 2020). Vlogo za povračilo morate na ZRSZ oddati v osmih dneh od napotitve oziroma dneva opravičene odsotnosti zaradi višje sile;
 • oprostitve plačila prispevkov pokojninskega in invalidskega zavarovanja za vse delavce, ki delajo. Ukrep boste uveljavljali v mesecu juniju na podlagi REK-1 1002 pri obračunu plače za mesec maj;
 • zgoraj opisanih ukrepov državne pomoči ne glede na upad prihodkov, če ste organizacija s statusom invalidske ali humanitarne organizacije;
 • povračila izplačanega kriznega dodatka za invalide, ki delajo v času epidemije, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center. Vlogo je potrebno vložiti pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije;
 • izplačila kriznega dodatka iz naslova sredstev in oprostitev za invalide, če gre za NVO, ki je invalidsko podjetje ali zaposlitveni center;
 • povračila nadomestila za bolniški stalež delavca za odsotnost z dela do 31. maja 2020;
 • do povračila 85 % zneska, kot ga dobijo javni vrtci v občini za vsakega vpisanega otroka, če gre za NVO, ki je zasebni vrtec;
 • državnega povračila nadomestila plače za mesec maj, če gre za NVO, ki je izvajalka javne službe;
 • izplačila javnih sredstev v 8-dnevnem roku;
 • oprostitve plačila akontacije davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) za mesec maj.

Prav tako pa velja tudi, da  morate vsem delavcem, ki v mesecu maju delajo, z junijsko plačo izplačati krizni dodatek.

Družbenik v zavodu, ki je kot direktor zavarovan na podlagi 040,  lahko tudi v mesecu maju vloži vlogo za mesečni temeljni dohodek v višini 700 evrov – izjavo je treba vložiti pri FURS do 31. maja 2020. Prav tako lahko za mesec maj še vedno uveljavljate oprostitev plačila prispevkov za socialno varnost.

Ostali ukrepi, pa bodo glede na dejstvo, da v skladu z ZIUZEOP veljajo še določeno časovno obdobje, v veljavi toliko časa, kolikor za posamezen ukrep določa ZIUZEOP.

OPROSTITEV NAJEMNIN

Ker je bila epidemija preklicana 14. maja 2020, vendar je sam Odlok o preklicu epidemije nejasen in se uporablja od 31. maja dalje, menimo, da lahko na podlagi Zakona o zagotovitvi dodatne likvidnosti gospodarstvu za omilitev posledic epidemije COVID-19 (ZDLGPE)   tiste  nevladne organizacije, ki imate v najemu državne ali občinske poslovne prostore in zaradi državnih ukrepov zaradi epidemije ne morete izvajati gospodarske (pridobitne) dejavnosti ali jo izvajate bistveno težje (npr. zaradi prepovedi združevanja, zaradi prepovedi opravljanja dejavnosti),  državo ali občino zaprosite za oprostitev plačila najemnine za obdobje od 13. 3. 2020 do 31. 5. 2020.

TEK ROKOV V SODNIH IN UPRAVNIH POSTOPKIH

Na podlagi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (COVID-19) in pojasnila Ministrstva za pravosodje roki v sodnih in upravnih postopkih zaradi preklica epidemije tečejo od 31. 5. 2020 dalje.

Tako morajo nevladne organizacije v javnem interesu do 8. junija 2020 predložiti poročila o delu in poročila o porabi sredstev in programov za pretekli dve leti in program bodočega delovanja za prihodnje dve leti (če bi morala nevladna organizacija to obveznost izpolniti do 31. 3. 2020).

Ne glede na preklic epidemije pa morate nevladne organizacije letna poročila za leto 2019 na AJPES predložiti do 31. maja 2020.

Prav tako je do 1. junija 2020 pri FURS potrebno predložiti davčni obračun davka od dohodkov pravnih oseb za leto 2019.

 

Kaj pa po 1. juniju 2020?

Nevladne organizacije lahko še vedno zaprosite za odlog plačil obrokov kredita, ki so zapadli ali bodo zapadli. Več.

Nevladne organizacije ste po določilih Zakona o interventnih ukrepih na področju plač in prispevkov (ZIUPPP) še vedno upravičene do povračila izplačila  nadomestila plače delavcu, ki mu je bila odrejena karantena. Več.

Tiste nevladne organizacije, ki opravljate gospodarsko (pridobitno) dejavnost, lahko še vedno zaprosite za kredit pri banki in dobite državno poroštvo. Pogoje za poroštvo določa zakon (višina kredita, trajanje in mnogi drugi). Država bo poroštveno obveznost ob upoštevanju pogojev prevzemala za kredite, sklenjene do 31. decembra 2020.

Glede na določila Zakona o delovnih razmerjih (ZDR-1) pa lahko nevladne organizacije še vedno napotite delavce na čakanje na delo doma (138. člen ZDR-1). Delavec ima pravico do nadomestila plače v višini njegove povprečne mesečne plače za polni delovni čas iz zadnjih treh mesecev oziroma iz obdobja dela v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v obdobju zaposlitve v zadnjih treh mesecih ni delal in je za ves čas prejemal nadomestilo plače, je osnova za nadomestilo enaka osnovi za nadomestilo plače v zadnjih treh mesecih pred začetkom odsotnosti. Če delavec v celotnem obdobju zadnjih treh mesecev ni prejel niti ene mesečne plače, mu pripada nadomestilo plače v višini osnovne plače, določene v pogodbi o zaposlitvi. Višina nadomestila plače ne sme presegati višine plače, ki bi jo delavec prejel, če bi delal.

Prav tako je lahko delavec opravičeno odsoten z dela zaradi višje sile. A mu glede na določbe ZDR-1  pripada nadomestilo plače v višini polovice njegove plače, a ne manj kot 70 odstotkov minimalne plače (658,41 evrov).

Vir: CNVOS