Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Digitalni vavčerji za socialna podjetja

Predmet javnega poziva je sofinanciranje upravičenih stroškov za digitalni marketing.

Po tem javnem pozivu se sofinancirajo upravičeni stroški (stroški zunanjih izvajalcev) za naslednje aktivnosti (skladno z minimalnimi zahtevami), ki so objavljene na spletni strani DIH Slovenije: http://dihslovenia. si/vavcer/

  • Stroški izdelave nove spletne strani (vključno z mobilno prilagoditvijo) in izvedba testiranja spletne strani s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za spletno stran (vključno z mobilno prilagoditvijo) in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.500,00 EUR.
  • Stroški izdelave nove mobilne aplikacije in izvedba testiranja mobilne aplikacije s tehničnega in UX/UI vidika. Minimalna višina subvencije za mobilno aplikacijo in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 1.000,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne spletne trgovine in izvedba testiranja. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne spletne trgovine in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR.
  • Stroški vzpostavitve lastne rezervacijske platforme in izvedba testiranja. Minimalna višina subvencije za vzpostavitev lastne rezervacijske platforme in testiranje je 500,00 EUR, maksimalna višina subvencije pa 2.500,00 EUR. Strošek DDV ni upravičen strošek.

Podjetje lahko pridobi sredstva za vsako aktivnost samo enkrat v obdobju 2019–2023. Maksimalna skupna višina subvencije je 7.500,00 EUR za vse aktivnosti skupaj. V kolikor je podjetje že koristilo vavčer za mobilno aplikacijo pred objavo tega javnega poziva (po preteklih javnih pozivih »Vavčer za digitalni marketing«), pa je podjetje upravičeno do največ 6.500,00 EUR subvencije za vse ostale aktivnosti skupaj.

CILJNE SKUPINE/UPRAVIČENCI

Na poziv se lahko prijavijo socialna podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki so se preoblikovala po Zakonu o socialnem podjetništvu in opravljajo gospodarske dejavnosti (Uradni list RS, št. 20/11, 90/14 – ZDU-1I in 13/18). Za opredelitev MSP (mikro, malo oziroma srednje veliko podjetje) in določitev velikosti podjetja prijavitelji upoštevajo določila iz Priloge 1 Uredbe 651/2014/EU.

Prijavitelj mora imeti v času trajanja projekta (tj. od oddaje vloge do oddaje zahtevka) najmanj enega zaposlenega.

OKVIRNA VIŠINA SREDSTEV, KI SO NA RAZPOLAGO

Višina sredstev, ki je na razpolago za izvedbo predmeta tega javnega poziva za obdobje 2022–2023 znaša 300.000,00 EUR oziroma skladno s proračunskimi zmožnostmi.

ROKI IN NAČIN PRIJAVE

Roki in način prijave na javni poziv Vloge bo mogoče preko ePortala oddati od dne 1. 4. 2022.

Vloga mora biti pripravljena v slovenskem jeziku in skladno z določili tega javnega poziva, pozivne dokumentacije in navodilih na obrazcih. Stroški priprave vloge in oddaje vloge na predmetni javni poziv niso upravičen strošek.

Skrajni rok za oddajo vlog je 31. 3. 2023.

Glede na datum in čas oddaje vloge bo sistem ePortala Slovenskega podjetniškega sklada dodelil ustrezno zaporedno številko vloge. Vloge se obdelujejo po vrstnem redu prejetja (»first come – first serve«).

RAZPOLOŽLJIVOST DOKUMENTACIJE

Razpoložljivost dokumentacije poziva: vsi potrebni podatki in navodila, ki bodo omogočila izdelavo popolne in pravilne vloge za dodelitev sredstev, so navedeni v pozivni dokumentaciji, ki bo od dne objave javnega poziva dalje objavljena na spletni strani Slovenskega podjetniškega sklada http://www.podjetniskisklad.si/.

 

DODATNE INFORMACIJE

Dodatne informacije v zvezi s pripravo vlog in pojasnila k pozivni dokumentaciji so prijavitelju dosegljive na podlagi pisnega zaprosila, posredovanega na elektronski naslov: vavcer@podjetniskisklad.si

Vprašanja in odgovori bodo objavljeni na spletu, zato bodite pri postavljanju vprašanj previdni, da v njih ne razkrivate morebitnih osebnih podatkov, poslovnih skrivnosti in drugih podatkov, ki ne smejo biti javno objavljeni.

Za brezplačne informacije in pomoč pri pripravi vloge so prijaviteljem na voljo svetovalci mreže Slovenskih poslovnih točk (SPOT) Svetovanje. Lokacije in kontakti vseh 12 lokacij SPOT Svetovanje so na voljo tukaj.

 

Dostop do celotnega razpisa je tukaj.