Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

CNVOS info: Kako obdržati status delovanja v javnem interesu na področju ohranjanja narave?

V soboto,  20. junija 2020,  bo začela veljati novela Zakona o ohranjanju narave (ZON), s katero se spreminjajo pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave. Spremenjene pogoje in sam postopek pridobitve statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju narave si lahko preberete tukaj.

Novim pogojem morate svojo organizacijo in delovanje prilagoditi tudi nevladne organizacije, ki že imate status nevladne organizacije v javnem interesu na področju ohranjanja narave, in sicer do 20. decembra 2020.  V nasprotnem primeru boste ta status izgubili.

Spremenjenih pogojev pa ne potrebujete izpolnjevati nevladne organizacije, ki:

 • imate z Republiko Slovenijo sklenjeno koncesijsko pogodbo za izvajanje trajnostnega gospodarjenja ali upravljanja z naravnimi viri (gre na primer za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v loviščih ali upravljanje z ribami v celinskih vodah) ali
 • imate z Republiko Slovenijo ali samoupravno lokalno skupnostjo sklenjeno koncesijsko pogodbo o upravljanju zavarovanih območij (gre na primer za upravljanje naravnega rezervata) ali
 • organizirate enote, službe in druge operativne sestave za opravljanje nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma javne službe na podlagi odločitve pristojnega organa lokalne skupnosti ali državnega organa (gre na primer za opravljanje nalog v okviru jamarske reševalne službe).

V tem primeru boste ob pozivu Ministrstva za okolje in prostor le predložili dokazila o sklenjeni pogodbi, dokazila o opravljanju nalog zaščite, reševanja in pomoči oziroma javne službe.

Prav tako spremenjenih pogojev ne potrebujete dokazovati zveze nevladnih organizacij, ki izpolnjevanje zgornjih izjem izkažete z dokazili vaših članov.


V nadaljevanju predstavljamo,  kako lahko nevladne organizacije, ki že imate status nevladne organizacije v javnem interesu na področju narave, svoje delovanje v določenem roku tudi prilagodite. Ne pozabite, rok za dokazovanje izpolnjevanja pogojev je do 20. decembra 2020.

[expand title=”  Društvo mora imeti najmanj 50 aktivnih članov.”]

 • V evidenci članov preverite koliko članov imate. Imeti morate najmanj 50 članov.
 • V primeru, da nimate določene članarine, jo uvedite. Članarina je lahko določena le v simboličnem znesku (na primer 1 evro). Član lahko plača članarino z gotovino ali pa na TRR društva.
 • Vzpostavite evidenco plačanih članarin. Plačilo članarine boste morali dokazati z verodostojno knjigovodsko listino (ker člani večinoma članarino plačujejo v tekočem letu boste plačilo dokazovali na primer s kopijo blagajniškega prejemka ali kopijo potrdila o plačilu).
 • V skladu z veljavnim temeljnim aktom (statutom, pravili) skličite zbor članov (skupščino, občni zbor), na katerem mora sodelovati vsaj 50 članov, ki so tudi plačali članarino za leto 2020.
 • Prisotnost članov dokumentirajte na listi prisotnosti, na kateri član s podpisom potrdi svojo prisotnost.

Pogoj, da mora imeti društvo vsako posamezno leto najmanj 50 aktivnih članov, boste morali izkazovati tudi ob poročanju, za pretekli leti.

Zbor članov na daljavo

Če temeljni akt ne določa načina izvedbe zbora članov, po našem mnenju ni ovir za izvedbo zbora članov na daljavo (na primer preko videokonference z uporabo skype, zoom in podobnih aplikacij). Pri sami izvedbi pa seveda upoštevajte določila temeljnega akta glede zbora članov. Iz prakse izhajajo tudi drugačna strokovna stališča, zato v izogib sporom priporočamo, da si to možnost uredite v samem temeljnem aktu.

To naredite tako, da v členu, ki določa organe društva, dopišete možnost korespondenčne izvedbe sej organov:  Seje kolektivnih organov društva se lahko izvedejo korespondenčno ob pomoči internetnih ali komunikacijskih omrežij ali dopisno. Korespondenčna seja se skliče in izvede ob smiselni uporabi pravil, ki veljajo za sejo s  fizičnim srečanjem članov v živo.

[/expand]


[expand title=”  Zavod mora zaposlovati najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata najmanj 6. raven izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave.”]

Če je nevladna organizacija organizirana kot zavod, morate na dan 20. decembra 2020 izkazovati zaposlitev najmanj dveh oseb, in sicer za polni delovni čas, ki izpolnjujeta naslednja pogoja:

 • Imata najmanj šesto raven izobrazbe (izobrazba po višješolskem programu ali višješolskem strokovnem programu). Izpolnjevanja pogoja boste za vsakega zaposlenega dokazovali s kopijo potrdila o izobrazbi.
 • Imata dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave.

Izpolnjevanje pogoja zaposlovanja, boste dokazovali s potrdilom o vključitvi  osebe v obvezno zdravstveno in socialno zavarovanje (potrdilo obrazec M1).

Najmanj dve osebi lahko zaposlite tudi za določen čas, ne rabite pa imeti ves čas zaposlenih istih oseb. Zaposleni se lahko menjajo, pazite le, da ne pride do prekinitve zaposlovanja.

Pogoj, da zavod neprekinjeno zaposluje najmanj dve osebi s polnim delovnim časom, ki imata najmanj šesto raven izobrazbe in dve leti delovnih izkušenj s področja ohranjanja narave, boste morali izkazovati tudi ob poročanju, za pretekli leti.

[/expand]


[expand title=”  Ustanova mora imeti najmanj 10.000 evrov premoženja.”]

Če je nevladna organizacija organizirana kot ustanova, morate na dan  20. decembra 2020 razpolagati z najmanj 10.000 evrov premoženja. Premoženje je lahko v obliki denarja ali stvari, mora pa biti razvidno iz letnega poročila.

 • Preverite vrednost vašega premoženja. Dosegati mora višino najmanj 10.000 evrov.
 • Pripravite vmesno bilanco stanja in izkaz poslovnega izida, s pojasnili iz katere izhaja višina vašega premoženja, s katero boste izkazovali izpolnjevanje pogoja višine premoženja.

Pogoj, da ima ustanova vsako posamezno leto najmanj 10. 000 evrov premoženja, boste morali izkazovati tudi ob poročanju, za pretekli leti.

[/expand]


Vir: CNVOS