Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Pridobite finančno spodbudo za čezsektorsko reševanje lokalnih izzivov

LRF za Pomurje v okviru programa Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja objavlja razpis za finančne spodbude za

ČEZSEKTORSKO REŠEVANJE IZZIVOV  DOLGOŽIVE DRUŽBE (NOVE STORITVE)  V POMURSKI REGIJI

Z razpisom želimo spodbuditi in finančno podpreti štiri (4) čezsektorska partnerstva in njihove akcije, ki bodo reševale izzive dolgožive družbe v lokalnem okolju.

Rok za oddajo prijave je do vključno 15. januarja 2023.

Predmet razpisa so nove čezsektorske  rešitve / storitve / programi, ki uporabnikom omogočajo bolj kakovostno in trajnostno naravnano delovanje. Lahko gre tudi za prenos dobre prakse oz. vpeljavo že obstoječe storitve, ki doslej ni obstajala na področju Pomurja ali posamezne občine v Pomurju (npr. prevozi starostnikov prek prostovoljskega servisa).

Namen razpisa je vzpostaviti učinkovita čezsektorska partnerstva nevladnih organizacij z različnimi institucijami, mediji, gospodarskimi partnerji in drugimi akterji, pomembnimi za zadovoljitev ugotovljenih lokalnih potreb in v sodelovanju z njimi naslavljati izzive dolgožive družbe.

Razpis je namenjen nevladnim organizacijam (društvom, zasebnim zavodom in ustanovam) iz pomurske regije, ki s svojimi aktivnostmi skupaj s partnerji odgovarjajo na izzive dolgožive družbe, še posebej na izboljšanje kakovosti in dostojnega življenja vseh generacij v pomurski regiji.

Storitve lahko izvaja nevladna organizacija s potencialom pod mentorstvom Regijskega stičišča nevladnih organizacij Pomurja.

Strategija dolgožive družbe

Razvoj novih storitev mora prispevati k uresničevanju ciljev Strategije dolgožive družbe.

Strategija dolgožive družbe se osredotoča na ustvarjanje možnosti in priložnosti za kakovostno življenje vseh generacij in dostojno staranje. Zato so potrebne prilagoditve na številnih področjih: trgu dela, izobraževanju in usposabljanju, ureditvi sistemov socialne zaščite, bivalnem in delovnem okolju, na področju civilnega in političnega udejstvovanja.

Strategija dolgožive družbe je oblikovana na konceptu aktivnega staranja, ki poudarja aktivnost in ustvarjalnost v vseh življenjskih obdobjih, skrb za zdravje in medgeneracijsko sodelovanje ter solidarnost. To bo zagotovilo blaginjo in kakovostno življenje prebivalstva s poudarkom na medgeneracijskem sodelovanju ter zavedanju pomena kakovostnega staranja.

Usmeritve, ki kažejo smer potrebnih prilagoditev in sprememb, so razdeljene v štiri sklope (stebre):

a) trg dela in izobraževanje (prilagoditve na trgu dela, vključno z izobraževanjem in usposabljanjem)

b) samostojno, zdravo in varno življenje vseh generacij (sistemi socialne zaščite, dostopnost do zdravstvenih storitev in dolgotrajne oskrbe, skrb za zdravje, zmanjševanje neenakosti v zdravju);

c) vključenost v družbo (medgeneracijsko sodelovanje, prostovoljstvo, uporaba IKT za komunikacijo, preprečevanje diskriminacije in nasilja v družbi, politično udejstvovanje);

d) oblikovanje okolja za aktivnost v celotnem življenjskem obdobju (prilagoditve v gospodarstvu, bivalnih razmer in prometne ureditve s podporo IKT in tehnoloških rešitev).

Prijava mora naslavljati vsaj enega od stebrov Strategije dolgožive družbe.

NAMEN IN CILJI RAZPISA

Cilj razpisa je spodbuditi in podpreti štiri (4) čezsektorske storitve (projekte), ki prinašajo nove rešitve na področju dolgožive družbe. Akcije morajo biti izvedene v partnerstvu, ki je čezsektorsko. To pomeni, da mora vsaj en partner biti iz drugega sektorja (javnega ali gospodarstva).

POGOJI PRIJAVE

Prijavitelj je nevladna organizacija (društvo, zveza društev, zasebni zavod ali ustanova), ki izpolnjuje pogoje, določene v Zakonu o nevladnih organizacijah (Uradni list RS, št. 21 /18), s sedežem v občini, ki sodi v pomursko regijo ali v naši regiji izvaja storitve.

Prijavitelj lahko na razpisu kandidira z največ eno prijavo, vključen pa je lahko v druga čezsektorska partnerstva kot partner.

POGOJI IZVEDBE

Upravičeno obdobje izvedbe projekta je od objave razpisa (21.12.2022)  do najkasneje 31. avgusta 2023.

FINANCIRANJE

Predvidena skupna višina razpoložljivih sredstev v okviru tega razpisa, je 8.000,00 EUR. Prijavitelj lahko zaprosi do največ 2.000,00 EUR za projekt. Sredstva bodo izbrani prijavitelji, ki bodo izpolnjevali vse pogoje tega razpisa in bodo skladno z merili za izbor izkazali ustrezno kvaliteto ter dosegli zadostno število točk, prejeli kot 70% pavšal (predplačilo).

Razliko (30%) bo financer nakazal najpozneje 30 dni po potrjenem končnem poročilu o izvedenih aktivnostih in doseženih kazalnikih.

Vrste stroškov so stroški osebja, honorarji izvajalcev oz. strokovnjakov, stroški povračil prostovoljcem v skladu z Zakonom o prostovoljstvu, stroški službenih poti, stroški zunanjih storitev, stroški nakupa materiala, stroški informiranja in komuniciranja, administrativni stroški, ipd. ter so smiselni in potrebni za izvedbo projektov. Pavšal pomeni, da prijavitelju ni potrebno dokazovati dejanske porabe prejetih sredstev s finančnimi dokazili (dejanski stroški niso predmet preverjanja in spremljanja).

Ob zaključku projekta je potrebno predložiti poročilo o novih rešitvah/storitvah s seznamom partnerjev ter izvesti anketo med končnimi uporabniki.

Če prijavitelj ne bo izvedel načrtovanih aktivnosti ali dosegel zastavljenih kazalnikov, bo financer zahteval vračilo nakazanega predplačila oz. sorazmerno znižal zaprošena sredstva.

MERILA

Komisija bo formalno popolne ter pravočasno prispele vloge ocenila na podlagi spodaj navedenih meril in ocenjevalni lestvici. Največje število možnih točk je 100.

 

Merilo Število točk
Relevantnost problema

Obravnavan problem je jasno utemeljen in relevanten, nova storitev prispeva k reševanju problema

0 – 10
Gre za novo rešitev / nadgradnjo / prenos dobre prakse 0-5
Skladnost s Strategijo dolgožive družbe

Nova rešitev / nadgradnja / prenos dobre prakse prispeva k uresničevanju ciljev Strategije dolgožive družbe

0-10
Predvidene aktivnosti so relevantne za problematiko in prispevajo k rešitvi oz. naslavljanju izzivov. Storitev bo preizkušena v praksi. 0-10
Ciljna skupina je ustrezno utemeljena, s projektom bodo doseženi učinki na ciljno skupino. 0-5
Cilji so realni, dosegljivi, konkretni. 0-10
Rezultati (kazalniki) so ustrezni in merljivi. 0-10
Vloga partnerjev pri izvedbi je jasno opredeljena in utemeljena. Partnerstvo je čezsektorsko. 0-10
Promocija storitve je ustrezna. 0-10
Trajnost predlaganih rešitev in vzpostavljenega partnerstva je utemeljena 0-5
Časovni načrt je ustrezen. 0-10
Finančni načrt je ustrezen. 0-5

 

NAČIN IN ROK PRIJAVE

 

Razpisna dokumentacija je dostopna na spletni strani: www.lrf-pomurje.si

Prijavitelji izpolnjeno prijavnico posredujejo izključno po e-pošti na naslov:

matejka@lrf-pomurje.si

Rok za oddajo prijave je do vključno 15. januarja 2023. V kolikor do tega datuma ne bo prispelo dovolj vlog, bo razpis odprt do porabe sredstev.

POSTOPEK IZBORA

Komisija za izbor bo v roku sedmih (7) dni od roka za oddajo prijav, na podlagi meril izbrala štiri (4) najbolj kakovostne projekte. Ob morebitnih nejasnostih lahko komisija pozove prijavitelja k ustrezni obrazložitvi oz. posredovanju dokazil. Prijavitelji bodo o izboru obveščeni po e-pošti. Z izbranimi prijavitelji bo dogovorjen termin za usklajevanje in podpis pogodbe o financiranju ter delavnico o poročanju.

DODATNE INFORMACIJE

Informativna delavnica za prijavitelje bo potekala v spletnem okolju ZOOM, v četrtek, 5.1.2023 ob 14.00. Na delavnico se je potrebno prijaviti najkasneje do 4.1.2023 na e-naslov matejka@lrf-pomurje.si. Zainteresiranim NVO smo po predhodnem dogovoru na razpolago tudi za individualno svetovanje ter pomoč pri prijavi na razpis.

Pogoj za izbor je, da se prijavitelj vključi v Program krepitve NVO s potencialom, ki ga izvaja Regionalno stičišče nevladnih organizacij Pomurja.

 

Dodatne informacije:

Matejka Horvat

matejka@lrf-pomurje.si

051 368 750

02 538 13 54

Besedilo razpisa, 21.12.22

Prijavni obrazec, 21.12.22

Strategija_dolgozive_druzbe