Pritisni enter, da vidiš rezultate ali ESC da se vrneš na stran

Brezplačni prostori v Murski Soboti

Mestna občina Murska Sobota je objavila namero o sklenitvi neposredne pogodbe za oddajo v brezplačno uporabo oz. najem poslovnih prostorov in sicer:

1. Poslovni prostor na naslovu Kardoševa 2 Murska Sobota, v pritličju številka poslovnega prostora P 4 (vhod I) v velikosti 24,90 m2 (s souporabo stopnišča, hodnika in sanitarij v deležu 0,19 m2), skupaj 25,09 m2

2. V brezplačno uporabo oz. najem se dajejo  prostori za:

  • socialna podjetja, zavode, društva
  • inovativnim start-up podjetjem na področju znanosti in drugih dejavnosti (ekologije, sociale,  družbene problematike)
  • društvom na področju kulture, športa, izobraževanje in drugih javno koristnih dejavnosti

Pogoji sklenitve neposredne pogodbe o brezplačni uporabi poslovnih prostorov:

  • ponudnik je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog (razen javno podjetje),
  • ponudnik je nevladna organizacija, ki jim je podeljen status delovanja v javnem interesu, za opravljanje tistih dejavnosti, za katere jim je podeljen status,
  •  ponudnik ima status socialnega podjetja ali ponudnik je nepridobitna pravna oseba, kot je opredeljeno v zakonu, ki ureja socialno podjetništvo, ki namerava poslovati kot socialno podjetje in bo začela postopek registracije v skladu z zakonom, ki ureja socialno podjetništvo  (nepridobitna pravna oseba), v obsegu, ki je potreben za opravljanje dejavnosti za katero je ustanovljena (68. člen ZSPDSLS-1).

Uporabniki, ki sklenejo pogodbo o brezplačni uporabi nepremičnega premoženja, v skladu z 4 točko 68. člena Zakon o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), krijejo obratovalne stroške, stroške manjših vzdrževalnih del, stroške zavarovanja in druge stroške, za katero se stranki dogovorita s pogodbo.

3. Pogoji za sklenitev neposredne pogodbe o oddaji v najem poslovnih prostorov:

  • ponudnik je pravna ali fizična oseba z dejavnostjo, katerih je osnovna dejavnost pospeševanje podjetništva na lokalnem območju.

4. Kriterij za dodelitev poslovnih prostorov je vrstni red prijav. Prednostno pravico imajo ponudniki, ki izpolnjujejo pogoje iz 2. točke objavljene namere.

5. Rok za sprejem ponudbe je 20 dni od objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota to je do 25.8.2022  do 13. ure. Prijava se odda v sprejemni pisarni Mestne občine Murska Sobota ali pisno na naslov: Mestna občina Murska Sobota, Kardoševa 2 ali po elektronski pošti na naslov:  mestna.obcina@murska-sobota.si.

Prijava mora vsebovati točen naziv in naslov uporabnika oziroma najemnika, matično številko in davčno številko.

Prijava mora vsebovati odločbo s katero se izkazuje status nevladne organizacije  oziroma status socialnega podjetja ali, da je oseba javnega prava za opravljanje javnih nalog.

Upoštevane bodo vse prijave, dostavljene na sedež Mestne občine Murska Sobota to je do 25.8.2022 do 13. ure, ki bodo v tem roku prispele pisno na naslov ali na elektronski naslov Mestne občine Murska Sobota oz. bodo oddane na pošto s priporočeno poštno pošiljko- prednostno,  najkasneje zadnji dan poteka roka za sprejem ponudbe.

6. Pogodba o brezplačni uporabi oziroma najemna pogodba bo sklenjena po preteku 20 dni od dneva objave te namere na spletni strani Mestne občine Murska Sobota. Obratovalni stroški in drugi stroški opredeljeni v pogodbi o brezplačni uporabi oziroma najemnina se plačujejo  mesečno, za pretekli mesec, v roku z veljavno zakonodajo, ki ureja plačilne roke za proračunske uporabnike. Pravočasno plačilo računa je bistvena sestavina pogodbe.

7. Mestna občina Murska Sobota ni zavezana k sklenitvi pogodbe o brezplačni uporabi oziroma najemne pogodbe z najprimernejšim kandidatom oz. lahko postopek oddaje ustavi vse do sklenitve pravnega posla (pogodbe) brez obrazložitve in brez odškodninske in materialne odgovornosti.

8. Ogled nepremičnine se lahko opravi po predhodni najavi na elektronski naslov: marta.mekicar@murska-sobota.si.

9. Kontaktna oseba za dodatne informacije o predmetu razpolaganja je Marta Mekicar , tel. 02 525 16 74 ali elektronski naslov marta.mekicar@murska-sobota.si.

10. V kolikor v odprtem roku namere, prostori ne bodo oddani si Mestna občina Murska Sobota pridržuje pravico, da bo prostore oddajala prosilcem po vrstnem redu prispetja vlog, do zapolnitve prostih kapacitet.